RÄTT KOP­PEL TILL RÄTT HUND

Hund - - Innehåll - Text Ka­ta­ri­na Arnstad Elmblad foto Ve­ro­ni­ca Kind­blad

Ann Bubè­re, hund­fy­si­o­te­ra­peut. Ann: ”Ett lä­der­kop­pel kan med för­del vi­ras runt hand­le­den så om hun­den gör ett ryck har man som äga­re fort­fa­ran­de kon­trol­len över sin hund.” LÄDER. Tol­la­ren Shei­la har ett lä­der­hals­band och lä­der­kop­pel som är de mest håll­ba­ra al­ter­na­ti­ven som finns på mark­na­den. Det är vik­tigt att sy­na söm­mar­na som ska va­ra väl­syd­da.

Se­le, flex­i­kop­pel, halv­stryp el­ler lä­der­kop­pel? Att väl­ja rätt kop­pel och hals­band till vå­ra fyr­fo­ta fa­mil­je­med­lem­mar är en djung­el. Här är hund­fy­si­o­te­ra­peu­ten Ann Bubè­res bäs­ta tips.

Ddet är ett ex­tremt tå­ligt och slit­starkt ma­te­ri­al som kla­rar sto­ra på­frest­ning­ar, sä­ger Ann Bubè­re. Tyg­kop­pel- och hals­band är helt okej men tänk på att ett plast­spän­ne lät­ta­re går sön­der än ett lä­der­spän­ne. En tum­re­gel är att ju mer hun­den väger desto bre­da­re kop­pel och hals­band. Flex­i­kop­pel är ”a big no no”. – Flexi är bland det värs­ta jag vet. Du har ing­en som helst kon­troll över din hund. Jag tyc­ker det är en all­ra vik­ti­gas­te fak­torn är sä­ker­he­ten. Att sät­ta på en 60 ki­lo tung mastiff, som ald­rig lärt sig gå fint, ett flex­i­kop­pel är ”a big no no”, sä­ger hund­fy­si­o­te­ra­peu­ten Ann Bubè­re.

Mo­del­ler­na för da­gen är spet­sen The­o­dor, 2, och tol­la­ren Shei­la, 4,5. Vi lå­ter dem tes­ta se­le, flexi-, läder- och retri­e­ver­kop­pel samt halv­stryp.

– Jag an­ser att läder är över­läg­set bäst ef­tersom

obe­hag­ligt att när­ma mig en stor hund i flex­i­kop­pel. Det är ett ögon­blicks verk att den drar iväg i li­nan. Äga­ren har in­te en chans att ha­la in sin hund. Dess­utom är ris­ken över­häng­an­de att de tap­par hand­ta­get som är gans­ka tungt och otymp­ligt el­ler att li­nan helt en­kelt går av.

Ann Bubè­re an­ser in­te att flex­i­kop­pel hör hem­ma i kop­pel­sor­ti­men­tet.

– Det är ett ”lat­manskop­pel” som sig­na­le­rar att hundä­ga­ren in­te har kon­troll över sin hund. Att lä­ra en hund gå fint i ett flex­i­kop­pel är dömt att miss­lyc­kas.

Hun­dar som har se­le istäl­let för hals­band är för­hål­lan­de­vis van­ligt. Men Ann Bubè­re tyc­ker att man som hundä­ga­re ska va­ra re­strik­tiv med se­le ef­tersom den gär­na trig­gar hun­den att vil­ja dra.

– För­u­tom när hun­den ska dra el­ler spå­ra ser jag ing­en an­led­ning att an­vän­da se­le mer än om det är en ras där nac­ken är bre­da­re än hu­vu­det el­ler där öro­nen är så små att hun­den lätt gli­der ur ett hals­band.

Halv­stryp och retri­e­ver­kop­pel är helt okej att an­vän­da un­der för­ut­sätt­ning att hun­den lärt sig att gå fint i kopp­let och in­te drar. – Om hun­den drar fun­ge­rar des­sa va­ri­an­ter som stryp­sna­ror och kan, om det vill sig rik­tigt il­la, va­ra en döds­fäl­la. Om hjär­nan in­te får till­räck­ligt med sy­re så ris­ke­rar hun­den per­ma­nen­ta hjärn­ska­dor. Om man har en hund som drar myc­ket och man kän­ner att man in­te kla­rar av att hål­la emot kan en så kal­lad ”hal­ti” va­ra ett al­ter­na­tiv. När hun­den drar gör ”hal­ti” så att hu­vu­det vinklas och dra­get upp­hör.

– ”Hal­ti” är en nöd­lös­ning, men om du har en stor hund som du in­te kla­rar av att hål­la så kan det va­ra en­da al­ter­na­ti­vet.

Sä­ker­he­ten är den vik­ti­gas­te pa­ra­me­tern.

Hon upp­ma­nar al­la som fun­de­rar på att skaf­fa hund att lä­sa på om sin ras och när val­pen kom­mit an­mä­la sig till en kurs där man till­sam­mans byg­ger en re­la­tion som vi­lar på en tillit mel­lan hus­se, mat­te och hund.

– Ett kvit­to på en bra re­la­tion är när hund och äga­re kan kom­mu­ni­ce­ra ba­ra ge­nom ögon­kon­takt. När ni väl fått en fin re­la­tion spe­lar det egent­li­gen ing­en roll vil­ket kop­pel el­ler hals­band du väl­jer.

Att lä­ra en hund att gå fint i ett flex­i­kop­pel är dömt att miss­lyc­kas

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.