NÄR HUNDKÖPET GÅR FEL

Hund - - Innehåll - Text KA­TA­RI­NA ARNSTAD ELMBLAD foto THINK­STOCK

Ni har fått syn på värl­dens gul­li­gas­te, oe­mot­stånd­li­gas­te lil­la valp på Bloc­ket, till ett över­kom­ligt pris. Såklart ni slår till.

Men hun­den vi­sar sig va­ra be­tyd­ligt mer krä­van­de än ni kun­de ana.

Vad gör ni? Här­dar ut och hop­pas att den ska lug­na ner sig med ti­den el­ler bör­jar de­spe­rat se er om ef­ter nå­gon som vill ta över yr­väd­ret?

Även om man har de bäs­ta in­ten­tio­ner in­för hundköpet kan det bli fel. Jyc­ken pas­sar in­te fa­mil­jens livs­stil, den är för stor, för li­ten, skäl­ler kon­stant el­ler hop­par på och skräm­mer folk.

Hans Ro­sen­berg, press­an­sva­rig på Svens­ka Ken­nel­klub­ben, SKK, är ing­en vän av om­pla­ce­ring­ar. Han tyc­ker att al­la som skaf­far hund bor­de ha så myc­ket kun­skap om den nya fa­mil­je­med­lem­men in­nan den dim­per ner att en om­pla­ce­ring ald­rig blir ak­tu­ellt.

Men om nu allt går åt fan­ders och man står in­för det de­spe­ra­ta va­let av­li­va el­ler om­pla­ce­ra då är sva­ret gi­vet.

– En hund är ab­so­lut värd en and­ra chans. Har man köpt från en Skk-re­gi­stre­rad upp­fö­da­re bör man i förs­ta hand vän­da sig till upp­fö­da­ren och frå­ga om de kan hjäl­pa till att lö­sa si­tu­a­tio­nen. Kanske kan de ta till­ba­ka val­pen el­ler läg­ga ut en ef­ter­lys­ning på ras­klub­bens hem­si­da för att se om nå­gon är in­tres­se­rad.

TROTS ATT DET ÄR LÅNGT IFRÅN op­ti­malt går det att om­pla­ce­ra en hund, även om den hun­nit bo in sig hos en fa­milj.

– Man kan ald­rig sät­ta en gräns för hur många gång­er en hund kla­rar av att by­ta äga­re. Det skil­jer sig åt mel­lan in­di­vi­der. Men vill man va­ra sä­ker på att hun­den kla­rar av en om­pla­ce­ring kan ett råd va­ra att ta in en ex­pert som kan be­dö­ma om den har för­ut­sätt­ning­ar att fin­na sig till­rät­ta hos nya äga­re. Men ut­gångs­punk­ten när man skaf­far en hund mås­te va­ra att man ska ta hand om den så länge den le­ver. En hund är som vil­ken fa­mil­je­med­lem som helst. Den är ing­en sli­toch släng­va­ra.

Att säl­ja hun­den på Bloc­ket av­rå­der han be­stämt ifrån.

– Då är man in­te så no­ga med vem hun­den ham­nar hos ut­an det vik­ti­gas­te är att bli av med den så fort som möj­ligt.

Egent­li­gen ska ett hund­köp in­te be­hö­va gå fel, me­nar Ro­sen­berg. Allt hand­lar om att va­ra på­läst in­nan man skaf­far sin fyr­fo­ta vän.

– Ty­värr skaf­far en del hund li­te för lätt­vin­digt. Det är ing­en ka­vaj man kö­per som man kan läm­na till­baks om man in­te är nöjd. En hund är en fa­mil­je­med­lem som man för­vän­tas ta an­svar för i många år och som man dess­utom in­ve­ste­rat myc­ket peng­ar i.

En hund är ab­so­lut värd en and­ra chans

Ty­värr skaf­far en del hund li­te för lätt­vin­digt

Ibland blir in­te hundköpet som man tänkt. Ska man här­da ut el­ler finns det någ­ra bra lös­ning­ar?

Foto: ANNELI GRANATH

Hans Ro­sen­berg, press­an­sva­rig på Svens­ka Ken­nel­klub­ben.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.