Hund­stjär­nan Char­lie

Han har char­mat po­li­ti­ker, ar­tis­ter, mo­del­ler och skå­de­spe­la­re. Väl­kom­men till su­perjyc­ken Char­li­es var­dag – att frot­te­ra sig med kän­di­sar på bild.

Hund - - Innehåll - Text HAN­NA RADTKE BERGSTRÖM foto PETER KNUTSON

San­na Ni­el­sen över­vann sin hund­räds­la ef­ter mö­tet med Char­lie, sä­ger äga­ren Peter Knutson. Det bör­ja­de med att fo­to­gra­fen Peter Knutson be­höv­de lå­na en valp till en re­klamplåt­ning. Tre små gläf­san­de jack rus­sel-hun­dar trans­por­te­ra­des från en dju­ra­gen­tur till hans stu­dio i Stock­holm. Först ut ur bu­ren var en pigg rac­ka­re som het­te Char­lie. Plåt­ning­en gick fint och da­gen ef­ter fick Peter ett sam­tal från Char­li­es äga­re, som hört att han bli­vit för­tjust i den fyr­ben­ta mo­del­len.

– Hon frå­ga­de om jag vil­le kö­pa ho­nom. Men jag sa nej. Jag trod­de in­te att jag ha­de tid med en hund, be­rät­tar Peter.

Men när en hund­vakt gick att lö­sa änd­ra­de sig Peter och slog till. Se­dan dess har Char­lie följt med ho­nom i job­bet, och äls­kar att hänga i stu­di­on och hop­pa in i kän­dis­plåt­ning­ar.

– Han har bör­jat med nya di­va­la­ter! För­ut bru­ka­de han vän­ta en stund, men nu spring­er han till fon­den så fort en per­son stäl­ler sig där. Char­lie vill va­ra där det hän­der, så jag får lyf­ta bort ho­nom. Han kan ju in­te va­ra med på al­la bil­der, ha­ha.

Det ser näs­tan ut som han po­se­rar på vis­sa bil­der?

– Ja. Jag kan in­te för­kla­ra var­för han själv­mant vän­der no­sen mot ka­me­ran och ryg­gen mot kän­di­sen. Ibland tit­tar han till och med ef­ter den plats där lju­set fal­ler bäst. Han sö­ker lju­set.

Vad sä­ger ar­tis­ter­na när en vov­ve träng­er in sig i bild?

– Hit­tills har al­la gil­lat ho­nom och tyc­ker att han är väl­digt söt. De tyc­ker att det är li­te kul. Själv­klart frå­gar jag först om det är okej.

Är det nå­gon som fast­nat sär­skilt för hans trubb­no­si­ga charm?

– Ja, San­na Ni­el­sen var hund­rädd när hon kom hit, men tack va­re Char­lie över­vann hon räds­lan. Det be­rät­ta­de hon för mig. Och när jag plå­ta­de Ro­bert Gustafs­son som dans­band­skil­len ”Ro­land” lyf­te han upp Char­lie he­la ti­den. Bil­den blev så bra att han val­de den till dvd-om­slag.

Så hör­de jag att vår fö­re det­ta stats­mi­nis­ter har ett ex­tra gott öga till Char­lie?

– Ha­ha, ja och vice ver­sa! Fred­rik Re­in­feldt har träf­fat Char­lie två gång­er. Se­nast ställ­de Char­lie sig på bak­be­nen och gjor­de sig till. Det blev fi­na bil­der.

Hal­lå! Ligg sa han ju... Char­lie och Ce­ci­lia Forss.

Char­lie och Fred­rik Re­in­feldt. jag Du och Fred­rik…

Char­lie och Sis­se­la Ky­le. Ha ha ha du är så ro­lig!

Min hus­se! Namn: Char­lie Watts. (Ef­ter trum­mi­sen i The Rol­ling Sto­nes). Ras: Jack rus­sel. Ål­der: 5. Fa­milj: Hus­se Peter Knutson, fo­to­graf. Bor: Stock­holm. Hob­by: Hop­pa in i bild när hus­se fo­to­gra­fe­rar. Slak­ta hund­lek­sa­ker. Fa­vo­rit­mat: Pann­ka­kor.

Char­lie och Yo­hio. Jag gil­lar din fri­syr!

Char­lie med Jes­si­ca Anders­son, Mag­nus Carls­son och Son­ja Aldén. Li­vet är en schla­ger!

Char­lie och Per Anders­son. Stac­ka­re är du varm?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.