Hun­dar för­står verk­li­gen vad vi sä­ger

Hund - - [vittring] -

Ny forsk­ning, som pre­sen­te­rats i den ame­ri­kans­ka fack­ve­ten­skap­li­ga tid­ning­en Sci­ence, vi­sar att hun­dar in­te ba­ra lyss­nar på vårt ton­fall ut­an ock­så för­står vil­ka ord vi sä­ger.

För att gö­ra stu­di­en har hun­dar­na trä­nats till att lig­ga stil­la i en mag­net­ka­me­ra där de se­dan fick lyss­na på sin äga­res röst.

Hun­dar­na fick hö­ra upp­munt­ran­de ord som ”duk­tig hund” på ett glatt och ne­utralt sätt. Se­dan fick de hö­ra ne­utra­la ord på ett ne­utralt och upp­munt­ran­de sätt. Re­sul­tat vi­sar att hun­dens hjär­na re­a­ge­ra­de på vad äga­ren sa­de – oav­sett ton­lä­ge, och in­te ba­ra på vil­ket sätt det sa­des.

Fors­kar­na spe­ku­le­rar nu i att språk­för­stå­el­sen är en grund­läg­gan­de funk­tion i hjär­nan, som kanske ock­så and­ra djur har.

Käl­la: SCI­ENCE, VETENSKAPSRADION

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.