Labra­dor retri­e­ver:

Säll­skap­lig och mat­glad

Hund - - Välj Rätt Hund -

TEMPERAMENT: Glad­lynt, säll­skap­lig, stark fram­å­tan­da, lät­tex­al­te­rad, ak­tiv, to­le­rant och följ­sam.

PAS­SAR DIG SOM: Är be­redd att er­bju­da hun­den ett so­ci­alt liv och har för av­sikt att av­sät­ta en an­sen­lig del av din fri­tid på hun­den. Den bör in­te läm­nas en­sam långa stun­der. An­pass­nings­bar hund med ett mil­da­re temperament som pas­sar den som sö­ker en la­gom ak­tiv hund.

KOS­TAR: Cir­ka 14 000 kronor.

BRA ATT VETA: Labra­do­rer är i re­gel väl­digt mat­mo­ti­ve­ra­de hun­dar, ett tips är att in­te hänga upp he­la hun­dens följ­sam­het på det, så att man en­bart är in­tres­sant när en mat­bit står på spel. Ef­tersom de är lät­tex­al­te­ra­de och över­lag väl­digt so­ci­a­la – men ock­så sto­ra och klum­pi­ga – bör man re­dan från bör­jan tän­ka på att in­te be­lö­na att hun­den häl­sar och um­gås på ett hän­syns­löst och bur­dust sätt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.