Bor­der col­lie:

Ar­bet­sam och käns­lig

Hund - - Välj Rätt Hund -

TEMPERAMENT: Följ­sam, in­tel­li­gent, alert, stark ar­bets­drift, ener­gisk, of­ta ver­bal, käns­lig, även­tyr­lig. PAS­SAR DIG SOM: Har en hel del tid att läg­ga på hun­dens fy­sis­ka och men­ta­la ak­ti­ve­ring. Bor­der col­li­es vill och be­hö­ver få ar­be­ta dag­li­gen för att kän­na sig till­freds. Vall­nings­in­stink­ten är stark och be­hö­ver för­val­tas för att hun­den ska hål­la sig har­mo­nisk. KOS­TAR: Cir­ka 12 000 kronor. BRA ATT VETA: En un­der­sti­mu­le­rad bor­der col­lie blir lätt ner­vös, ängs­lig och över­dri­vet ver­bal. Det är na­tur­ligt för vall­hun­dar att ”ny­pas” med mun­nen, vil­ket de kan gö­ra även när det är olämp­ligt om de in­te lär sig an­norlun­da. De är i re­gel käns­li­ga och lätt­på­ver­ka­de hun­dar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.