Grand da­nois:

Ele­gant och char­mig

Hund - - Välj Rätt Hund -

TEMPERAMENT: Ele­gant, pon­dus, per­son­lig, char­mig, la­gom ak­tiv, barns­lig, be­stämd, ihär­dig, till­gi­ven, hu­mo­ris­tisk.

PAS­SAR DIG SOM: Har ut­rym­me för en stor hund med en stor per­son­lig­het som är dyr i drift.

KOS­TAR: Cir­ka 10 000 kronor.

BRA ATT VETA: De lär sig snabbt att ut­nytt­ja sin stor­lek för att få sin vil­ja ige­nom. Där­för är det vik­tigt att in­te lä­ra hun­den att fy­sisk styr­ka ska­par följ­sam­het, för då kan man lig­ga ri­sigt till. Grand da­noi­sen kan ge ett milt in­tryck tack va­re sin still­sam­het, men den kan ock­så va­ra ex­plo­siv och svår­han­ter­lig vil­ket blir minst sagt otymp­ligt med tan­ke på dess stor­lek.

Fot­not: Alex­an­dra Orte­ga be­dö­mer de oli­ka ra­ser­nas ge­ne­rel­la egen­ska­per och in­te in­di­vi­du­el­la per­son­lig­he­ter. De va­ri­e­rar li­ka myc­ket för hun­dar som män­ni­skor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.