VEC­KA 5 – BITER PÅ ALLT

Hund - - Valpigt -

Val­par­na är vil­da och mo­di­ga. De biter mer och mer på allt och al­la som de träf­far, vis­tas ba­ra i lå­dan när de so­ver, vil­ket är myc­ket kor­ta­re stun­der än för­ut. De får sin nä­ring främst från hund­ma­ten, som de smas­kar i sig fem gång­er om da­gen. Mam­ma Gol­die fun­ge­rar mest som en dryc­kes­sta­tion och snut­te­filt.

Be­sö­ka­re som häl­sar på gör det på egen risk – nio val­par ru­sar runt och gil­lar att bi­ta på män­ni­sko­tår och kö­ket räc­ker in­te till som lek­plats ut­an de, väl­digt många val­par­na, får springa i bå­de hall och tvätt­stu­ga ock­så. Det går nu att se per­son­lig­he­ter hos dem, någ­ra är li­te mer för­sik­ti­ga av sig me­dan and­ra är mer rätt­fram­ma. De gil­lar att smy­ga och at­tac­ke­ra. In­te ba­ra varand­ra, ut­an ock­så mop­par – och tår, som sagt.

På fem vec­kor har de vux­it väl­digt myc­ket, in­te ba­ra i stor­lek, ut­an ock­så vad de kan och vå­gar gö­ra. Om tre vec­kor kom­mer de att häm­tas av si­na nya äga­re och flyt­ta ifrån mam­ma och sys­kon.

Valp­ti­den går fort och visst är den job­big, men all­ra mest: all­de­les un­der­bar!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.