VEC­KA 3 – SÖTCHOCKEN!

Hund - - Valpigt -

Ögo­nen är helt öpp­na, men fort­fa­ran­de ser val­par­na knappt nå­got an­nat än ljus. De skri­ker mer om de är miss­nöj­da. Skäl­ler och mor­rar på varand­ra och dröm­mer hög­ljutt. Öro­nen öpp­nas, men de hör näs­tan ingen­ting, vil­ket är bra, ef­tersom de lå­ter re­jält när de är hung­ri­ga.

Lå­dan de bor i nu har tre de­ci­me­ter höga kan­ter ef­tersom det in­te kom­mer att drö­ja länge in­nan de bör­jar gö­ra rym­nings­för­sök.

”Bo­et” är un­ge­fär fy­ra kvadrat­me­ter stort, men val­par­na hål­ler sig i ena än­den. Ti­ken är väl­digt ly­hörd och kom­mer när val­par­na ro­par. Nu bör­jar de ock­så va­ra mer upp­märk­sam­ma på lju­det runt sig och kan lyss­na ef­ter var­dags­ljud el­ler rös­ter. I slu­tet av vec­kan har de ut­fors­kat he­la sin lå­da och bör­jar bli ny­fik­na på värl­den ut­an­för.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.