Po­me­ra­ni­an

Det är lätt att för­stå att den sö­ta dvärg­spet­sen ökar i po­pu­la­ri­tet med det be­hän­di­ga for­ma­tet och den gla­da upp­sy­nen.

Hund - - Hundrasen - NI­NA KIND­BRO

EGEN­SKA­PER

En pigg, glad och vän­lig ras som är myc­ket hem­kär och fäst vid sin äga­re. Den sak­nar näs­tan helt jakt­lust.

ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Trev­lig säll­skaps­hund och som al­la hun­dar be­hö­ver den upp­fost­ran. Ak­ti­ve­ra gär­na med agi­li­ty, fly­ball, ral­lylyd­nad el­ler no­sework. Po­me­ra­ni­an är ock­så en po­pu­lär ut­ställ­nings­hund.

STOR­LEK OCH UT­SE­EN­DE

En myc­ket kort li­ten hund. Svan­sen sit­ter högt och läg­ger sig över ryg­gen. Öro­nen är små och upp­rät­ta. Mank­höjd 18–23 cm. De van­li­gas­te fär­ger­na är orange, oran­ge­so­bel, röd, svart, cre­me och vargso­bel. Men även and­ra fär­ger fö­re­kom­mer.

HISTO­RIA

Po­me­ra­ni­an, el­ler zwergspitz som den kal­las i tysk­ta­lan­de län­der, är en av fle­ra va­ri­an­ter av tysk spets men fick sin slut­li­ga ut­veck­ling i Eng­land. Den kal­las ock­så dvärg­spets.

HÄL­SA

Päls­pro­blem kan fö­re­kom­ma.

PÄLS­VÅRD

Den har en lättskött dub­bel päls med bå­de täck­hår och un­derull som säl­lan to­var sig. Päl­sen be­hö­ver borstas ige­nom varan­nan vec­ka och li­te of­ta­re vid fäll­ning.

ÖV­RIGT

Po­me­ra­ni­an är en li­ten men tuff hund som ska be­hand­las för­nuf­tigt så att den in­te ska­dar sig, den bör där­för in­te le­ka med stör­re hun­dar el­ler små barn.

Po­me­ra­ni­an är li­ten men tuff

Foto: THINK­STOCK

Spet­si­ga öron Man­del­for­ma­de ögon Ser all­tid gla­da ut av Svan­sen lig­ger upp över ryg­gen Fluf­fig päls Små tas­sar

Foto: FACEBOOK

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.