”Det är in­te ba­ra stor­le­ken som skil­jer sig”

Hund - - Maxi & Mini - JES­SI­CA DE­VERT foto VE­RO­NI­CA KIND­BLAD

De väc­ker en del upp­märk­sam­het när de går ut, Ma­ria och hen­nes flock. De fem små rus­skiy toy – hun­dar­na på ett par ki­lo styck och 85 ki­lo tunga Celtic med en mank­höjd på mer än hal­va Ma­ria.

– Folk frå­gar om han är en älg och om det är han som fått val­par, skrat­tar hon.

av

Att kom­ma hem till Ma­ria är li­te som att sti­ga in i en djur­af­fär. De fem små Rus­skiy toyer­na hop­par runt föt­ter­na, kat­ter spa­nar på av­stånd och ir­länds­ka varg­hun­den Celtic vill gär­na bli klap­pad.

– Celtic står för trygg­he­ten och lug­net och de små för ener­gin, sä­ger Ma­ria.

Att skaf­fa en ir­ländsk varg­hund var in­te själv­klart. Ma­ria tyck­te att ra­sen var rätt rag­gig och ful, men så fick hon pas­sa en någ­ra gång­er och föll för dess lug­na sätt och trev­li­ga lyn­ne. Ma­ria som ti­di­ga­re haft bå­de rie­senschnau­zer och rottwei­ler blev plöts­ligt su­gen på en stor hund igen.

– Om jag nå­gon gång skul­le skaf­fa en stor hund skul­le det bli en ir­ländsk varg­hund, be­stäm­de jag. Det finns ing­et ont i den ra­sen och de är så nöj­da med att ba­ra få va­ra med, sä­ger hon.

NÅG­RA ÅR SE­NA­RE ha­de hon skaf­fat två, Is och Celtic. Men Is var re­dan från bör­jan sjuk­lig och för att in­te Celtic skul­le bli en­sam kvar bör­ja­de hon fun­de­ra på yt­ter­li­ga­re en hund.

– Jag har ald­rig va­rit en små­hunds­män­ni­ska. Jag tyck­te de där små var rätt löj­li­ga, fak­tiskt. Men så kom en kom­pis in på job­bet med en så­dan där li­ten på ar­men och då tänk­te jag att en så­dan skul­le man ju kun­na ha och i och med det så kom Igor in i floc­ken, be­rät­tar Ma­ria.

När Is gick bort, ba­ra må­na­der se­na­re, skaf­fa­de hon yt­ter­li­ga­re en rus­skiy toy, en ras som hon kom­mit att tyc­ka myc­ket om. Men att floc­ken så små­ning­om skul­le be­stå av fem små och Celtic, det var kanske in­te tan­ken.

MEN DET HÄN­DER SA­KER i li­vet. – Förs­ta hun­den Igor, dog i en tra­gisk olyc­ka och då skaf­fa­de jag Die­sel och se­dan kom tan­ken på att jag skul­le bör­ja av­la så då kom La­da. Die­sel och La­da fick val­par och en av dem be­höll jag, Jack, sä­ger Ma­ria.

La­das and­ra kull var en ka­ta­strof­kull med ba­ra en över­le­van­de valp, Tot­te, som ock­så in­går i floc­ken. Och som gräd­de på mo­set har Ma­ria ta­git sig an en lång­hå­rig va­ri­ant ock­så, Eka.

– Det är väl­digt stor skill­nad på de sto­ra och de små, in­te ba­ra i stor­lek. Celtic lig­ger all­tid och so­ver på gol­vet me­dan de små all­tid lig­ger hos mig. Det blir li­te varmt ibland med fem små un­der täc­ket. Men det är my­sigt, sä­ger Ma­ria.

Så fort hon re­ser sig så är de små ef­ter hen­ne. När hon går ut i kö­ket och gör kaf­fe häng­er de med. Celtic tit­tar på från sin bädd på gol­vet. De där 85 ki­lo­na re­ser man in­te på i onö­dan. Han är en gam­mal far­bror nu, åt­ta år gam­mal och han står ut med det mesta från de små. De tvät­tar ho­nom, so­ver hos ho­nom och drar ho­nom i öro­nen när de vill le­ka.

– Spe­ci­ellt han och La­da är ett Här team. Det är de två mot värl­den, bru­kar jag sä­ga. Om La­da läg­ger sig på Celtic är det ett tec­ken på att de vill va­ra ifred, bå­da två.

SÅ FORT MA­RIA GÅR UT med dem så stan­nar folk och vill ta bil­der, pra­ta och klap­pa. Ma­ria öns­kar att män­ni­skor ha­de li­te mer käns­la för när det är lä­ge att klap­pa el­ler in­te, men of­tast är det ro­ligt. De är fa­sci­ne­ra­de över Cel­tics stor­lek och skrat­tar åt de små som hop­par runt.

– Folk frå­gar om han är en älg och om det är han som fått val­par, skrat­tar hon.

Det blir li­te varmt ibland med fem små un­der täc­ket

Pro­me­nad med sex hun­dar i kop­pel krä­ver si­mul­tanka­pa­ci­tet, det blir lätt tras­sel. Ma­ria med Celtic. Lil­le Tot­te på Cel­tics rygg. har man fin ut­sikt när man ba­ra är 20 cen­ti­me­ter hög.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.