Mjuk, orange och hem­lös

Hund - - Koppelguide -

Orangu­tang­en är all­var­ligt ho­tad av utrot­ning. Nä­ra 90 % av an­ta­let oran­gu­tang­er har för­svun­nit de se­nas­te fem­tio åren. Det­ta be­ror till stor del på att regn­sko­gen, de­ras livsmil­jö, sköv­las för att ge plats åt ol­je­palms­plan­ta­ger. Världs­na­tur­fon­den WWF ar­be­tar för att skyd­da regn­sko­gar­na och dess in­vå­na­re, bland an­nat ge­nom att upp­rät­ta na­tio­nal­par­ker och ska­pa för­ut­sätt­ning­ar för ett håll­bart ut­tag av na­tur­re­sur­ser, till ex­em­pel ge­nom Fsc-cer­ti­fi­e­ring. Stöd vårt ar­be­te, bli Orangu­tang­fad­der idag! wwf.se/orangu­tang­fad­der

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.