Hjälp, ald­ri­gi-li­vet-hun­den har bli­vit fa­vo­rit

Hund - - Innehåll - Ni­na Kind­bro/ AD & re­dak­tör ni­na.kind­[email protected]­ton­bla­det.se

Al­la har vi nog vå­ra fa­vo­ritra­ser och kanske ock­så någ­ra ra­ser vi ald­rig skul­le kun­na tän­ka oss. Själv äls­kar jag vint­hun­dar, för­stås. På förs­ta plats kom­mer bor­zoi och se­dan whip­pet. Så fort jag får syn på en bor­zoi mås­te jag fram och häl­sa. Ut­an stör­re fram­gång ef­tersom de fles­ta av des­sa jät­tar är täm­li­gen oin­tres­se­ra­de av främ­ling­ar till min sto­ra be­svi­kel­se. Men fan­tas­tiskt vack­ra är de.

På min ”kom­mer-in­te-över-min-trös­kel-lis­ta” har welsh cor­gi länge le­gat i topp. De mest kän­da är väl brit­tis­ka drott­ning­ens i mi­na ögon rätt få­ni­ga, rul­ti­ga gäng. Men så har det plöts­ligt smu­git sig på. Det bör­ja­de i in­stagram­flö­det. Någ­ra kon­ton jag följ­de la­de ibland upp bil­der på de mest för­tju­san­de små cor­gi­val­par. Och in­te ba­ra val­par, @cor­gi­butt_of­fi­ci­al, japp, en lång rad av ul­li­ga, gul­li­ga cor­gi­rum­por.

Plöts­ligt kom­mer jag på mig själv med att fun­de­ra över om det är stor skill­nad på att ha två el­ler tre hundar? Skul­le det möj­li­gen få plats en li­ten cor­gi i floc­ken ock­så? Frå­gar jag min whip­pet­dam Blixt­ra blir sva­ret, ”Di­sa är mer än nog”. Yr­väd­ret Di­sa där­e­mot tyc­ker att ju fler desto bätt­re. Åter­står att se hur det slu­tar.

I det här num­ret av Hund kan du lä­sa om hur val­pen ska väl­kom­nas hem, tes­ta hur smart din hund egent­li­gen är och träf­fa labra­do­ren Lily Pot­ter som bor i Brys­sel och myc­ket mer. Och cor­gi­sar? Jo då, på si­dan 10 finns det en rik­tigt här­lig bild på två söt­no­sar och på si­dan 23 hit­tar du cor­gin Bur­ri­to som har ett eget in­stagram­kon­to. Vän­ta ba­ra, snart är du

ock­så cor­gi­fi­e­rad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.