Väl­kom­men lil­la valp

Har ni be­stämt er för att skaf­fa valp? Då är det ba­ra att gra­tu­le­ra. En mer lo­jal och till­gi­ven fa­mil­je­med­lem kan ni in­te öns­ka er. Mäng­der av ve­ten­skap­li­ga stu­di­er slår fast att vi män­ni­skor mår bra av att va­ra till­sam­mans med sto­ra, små, gul­li­ga, ul­lig

Hund - - Innehåll - Text KA­TA­RI­NA ARNSTAD ELMBLAD foto THINKSTOCK

Ett van­ligt sce­na­rio är att fa­mil­jens yng­re två­ben­ta fa­mil­je­med­lem­mar bör­jar bö­na och be om att ni ska skaf­fa en li­ten valp ”snäl­la, snäl­la, snäl­la kan vi in­te…?”

Till en bör­jan vär­jer sig de vux­na som di­rekt in­ser att oav­sett hur hett bar­nen än öns­kar en hund och dyrt och he­ligt lo­var att de visst ska ta al­la pro­me­na­der, även på helg­morg­nar­na, vet du som vux­en att hu­vud­an­sva­ret till sy­ven­de och sist kom­mer att ham­na på dig.

Full­prop­pa­de av ar­gu­ment för och emot en hund sät­ter ni er ner för att hål­la rådslag om ni är re­do att ta er an allt det jobb det fak­tiskt in­ne­bär att få en ny li­ten fa­mil­je­med­lem i hus­hål­let.

En hund kan in­te gå på to­a­let­ten ut­an mås­te gå ut fle­ra gång­er om da­gen, den får in­te va­ra en­sam för länge ut­an mås­te ha säll­skap. Utö­ver mo­tion ska den ha men­tal sti­mu­lans och mas­sor av kärlek och upp­märk­sam­het.

HUNDCOACHEN FRED­RIK STÉEN har många års er­fa­ren­het av hundar, in­te minst av schäf­rar, och han tyc­ker visst att det är okej att skaf­fa en hund för att bar­nen vill.

– Barn mår bra av att växa upp med hundar. Men glöm in­te bort att det är du som vux­en som fak­tiskt har det to­ta­la an­sva­ret. Det går ald­rig att från­sä­ga sig, sä­ger han.

Och det hand­lar om ett an­svar som sträc­ker sig kanske tio år fram­åt i ti­den, ibland mer, li­te be­ro­en­de på vil­ken ras man väl­jer. Ge­ne­rellt kan man sä­ga att en li­ten ras le­ver läng­re än en stör­re, typ grand da­nois el­ler rottwei­ler, vars le­der tar mer stryk på grund av de­ras stor­lek.

Barn mår bra av att växa upp med hundar

Fred­rik Stéen, hundcoach.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.