AN­DERS BAGGE ÄLS­KAR HUNDAR

Hund - - Innehåll - Av KA­TA­RI­NA ARNSTAD ELMBLAD foto THO­MAS HJERTÉN

Att An­ders Bagge tyc­ker om hundar är en grov un­der­drift.

Han äls­kar, av­gu­dar, be­und­rar, hög­ak­tar, im­po­ne­ras av dem. Su­per­la­ti­ver­na räc­ker in­te till när den kän­de mu­sik­pro­du­cen­ten och låt­skri­va­ren sjung­er kär­le­kens lov till si­na fyr­ben­ta älsk­ling­ar.

Hur myc­ket lil­le An­ders än bö­na­de och bad kun­de för­äld­rar­na omöj­ligt­vis in­fria so­nens in­ner­li­ga öns­kan om en all­de­les egen hund.

Men barn­do­mens brist på jyc­kar att bu­sa med, kra­ma och pus­sa, har han ta­git igen med rå­ge i vux­en ål­der.

Till dags da­to har ett an­tal hundar pas­se­rat re­vy hem­ma hos ”Idol”-pro­fi­len.

Han har de­lat säng med den skots­ke ter­ri­ern Maskot, som egent­li­gen var gran­nens hund men som äls­ka­de An­ders mer och helt so­ni­ka flyt­ta­de in hos fa­mil­jen Bagge.

Gol­den retri­e­vern Sa­ga och hans äls­ka­de Est­her av rasen Eng­lish bull­dog kam­pe­ra­de länge ihop.

–Lai­la gil­la­de ock­så hundar så när vi blev ihop skaf­fa­de vi två bichon frisé och en shit­zu. Re­na No­aks ark med and­ra ord. I dag är det Iris och Son­ja av rasen ori­gi­nal ol­de eng­lish bull­dog samt Eb­ba och Sel­ma, två ni­o­å­ri­ga jack rus­sel, som be­stäm­mer tak­ten hem­ma hos fa­mil­jen Bagge som ock­så in­ne­fat­tar An­ders fäst­mö Jo­han­na och kat­ten Smil­la.

Hoprul­lad på en stol vid si­dan av hus­se lig­ger Iris och snar­kar ljud­ligt.

Att An­ders äls­kar den lil­la ”klum­pen”, lik­som si­na öv­ri­ga hundar, in­te minst det un­der­ba­ra ny­till­skot­tet val­pen Son­ja rå­der det ing­et tvi­vel om.

– Det var kärlek vid förs­ta ögon­kas­tet, sä­ger An­ders och klap­par ömt sin hund.

Att hon in­för­skaf­fa­des som kom­pen­sa­tion ef­ter att den oför­lik­ne­li­ga Est­her, en eng­lish bull­dogg, gick hä­dan, de­men­te­rar hus­se be­stämt.

– De är helt oli­ka per­son­lig­he­ter. Me­dan Est­her var en fi­lo­sof är Iris mer lek­full. Est­her viss­te jag all­tid var jag ha­de, hon vek ald­rig från min si­da me­dan den här (klap­par Iris) skul­le kun­na gå hem med vem som helst. Hon äls­kar al­la ur­skill­nings­löst, skrat­tar han.

Men han för­ne­kar in­te att sor­gen ef­ter Est­her, som skut­ta­de vi­da­re till de säl­la jakt­mar­ker­na ef­ter en

Me­dan Est­her var en fi­lo­sof är Iris mer lek­full

lång tids sjuk­dom, är tung att bä­ra emel­lanåt.

Ti­kens bort­gång blev ett hårt slag för An­ders.

Kort ef­ter döds­fal­let skrev han på Instagram: ”I dag slock­na­de den som gett mig mest kärlek i mitt liv”.

– Jag grät i fle­ra vec­kor och hon

kom­mer all­tid att ha en spe­ci­ell plats i mitt hjärta, sä­ger An­ders som käm­pa­de länge för att hål­la Est­her vid liv in­nan han till slut tving­a­des släp­pa ta­get.

– På kväl­lar­na bad jag till Gud om att ett un­der skul­le ske och att hon skul­le bli frisk igen.

Men till sist kom da­gen då hans trog­na kam­rat, som han hit­tat på Bloc­ket tio år ti­di­ga­re, fick som­na in.

Den ome­del­ba­ra käns­lan var ”ald­rig mer en hund”.

– Jag vil­le in­te ut­sät­ta mig igen för den fruk­tans­vär­da sorg det in­ne­bär att be­hö­va av­li­va en vän. För det är så det känns att för­lo­ra en hund, sä­ger An­ders.

Men läng­tan ef­ter en ny fa­mil­je­med­lem blev för stark.

Att ha hund är helt en­kelt en livs­stil, me­nar An­ders.

Iris är en rik­tig säll­skaps­hund som äls­kar att va­ra nä­ra, bli kra­mad och de­la ut blö­ta pus­sar men hon kan även ilsk­na till.

– Hon har myc­ket vakt i sig. Det märks på nät­ter­na, om hon ser ett rå­djur el­ler nå­got an­nat djur på tom­ten. Då skäl­ler hon så att blo­det isar sig. An­nars är hon helt tyst.

När yr­väd­ret Iris flyt­ta­de in spa­ra­des det in­te på kru­tet. An­ders är in­te man­nen som le­ver en­ligt de­vi­sen ”less is mo­re”. Tvärtom. Väl­kom­nan­det, som sked­de med pom­pa och ståt, ha­de an­stått en kung­lig­het. En ban­de­roll med tex­ten ”Väl­kom­men Iris” och bal­long­er fladd­ran­de i vin­den möt­te den för­vå­na­de val­pen när hon hop­pa­de ur bi­len för att gå hu­se­syn i sitt nya hem.

För att yt­ter­li­ga­re spä på fe­stäm­ning­en ha­de ”Idol”-pro­fi­len ett polskt dans­par som dan­sa­de och sjöng för Iris.

– Jag tror att hon blev väl­digt im­po­ne­rad, sä­ger An­ders och skrat­tar för­tjust.

Vil­ken per­son­lig­het se­nas­te till­skot­tet, Son­ja, kom­mer att bli som vux­en är li­te för ti­digt att sä­ga ef­tersom hon fort­fa­ran­de är en li­ten valp. – Men re­dan nu märks det att hon är bå­de en­vis, liv­lig och väl­digt ny­fi­ken på allt. Och hon är väl­digt snäll och glad, sä­ger An­ders och gäs­par.

Så myc­ket sömn blir det in­te för ho­nom och Jo­han­na.

– Att ha Son­ja är un­ge­fär som att ha späd­barn. Hon äls­kar att le­va om på nät­ter­na. På da­gar­na är man helt slut, sä­ger han och skrat­tar.

Det rå­der ing­en tve­kan om att Iris äls­kar sin ras­kom­pis.

– Hon har ta­git på sig li­te av mam­ma­rol­len, sä­ger An­ders.

Att va­let föll på just ol­de eng­lish bull­dog är fak­tiskt Ja­net Jack­sons för­tjänst.

– Hon ha­de en eng­lish bull­dog som all­tid var med hen­ne i stu­di­on när vi job­ba­de till­sam­mans i New York. När Ja­net skul­le på mö­ten fick jag pas­sa hun­den. Hur högt vi än spe­la­de låg hon och snar­ka­de. Wow, tänk­te jag, vil­ken su­per­här­lig hund.

Om hun­dar­na får lig­ga i säng­en? Skul­le tro det. – De får va­ra pre­cis över­allt. Gäs­ter som kom­mer hem till Bagge med me­na­ge­ri får fin­na sig i att kläm­ma ner sig mel­lan me­na­ge­ri­et.

Vill du se hur Iris, Sel­ma, Son­ja och Eb­ba Bagge har det hem­ma hos si­na ”för­äld­rar” An­ders och Jo­han­na ki­ka gär­na in på in­stagram­kon­tot @iris­bag­ge.

Iris äls­kar att de­la ut blö­ta pus­sar

Namn: An­ders Bagge. Ål­der: 49 år. Fa­milj: Fäst­mön Jo­han­na Lind, hun­dar­na Iris som fyl­ler 2 år i mars, Son­ja, 10 vec­kor, ori­gi­nal ol­de eng­lish bull­dog, Eb­ba och Sel­ma, 9, jack rus­sel, samt kat­ten Smil­la, 10 år. Bor: I hus på Ekerö. Gör: Mu­sik­pro­du­cent, låt­skri­va­re och pro­gram­le­da­re.

Iris har na­tur­ligt­vis ett eget instagram-kon­to, @iris­bag­ge, där vi får föl­ja li­vet som hund hos fa­mil­jen Bagge. Här med sys­ko­nen Son­ja, ori­gi­nal ol­de eng­lish bull­dogg, Eb­ba och Sel­ma, 9, jack rus­sel, samt kat­ten Smil­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.