Test! hur smart är din hund?

Hur är det egent­li­gen med hun­dars in­tel­li­gens? Är af­gha­ner li­te kor­ka­de och pud­lar smar­ta­re? – Nej, sä­ger Per Jen­sen, pro­fes­sor i eto­lo­gi. Det är fel att ran­ka hund­ra­ser ef­ter in­tel­li­gens, de är al­la smar­ta, men på oli­ka sätt.

Hund - - Innehåll -

Gör in­te miss­ta­get att un­derskat­ta din hund. Den är an­tag­li­gen be­tyd­ligt smar­ta­re än du. Hur om helst är den över­läg­sen på att för­stå oss ho­mo sa­pi­ens.

– Det kan tyc­kas som en pa­ra­dox, men san­ning­en är att många av vå­ra fyr­ben­ta vänner är smar­ta­re på att lä­sa av oss män­ni­skor än vad vi själ­va är, sä­ger Per Jen­sen, pro­fes­sor i eto­lo­gi vid Lin­kö­pings uni­ver­si­tet och för­fat­ta­re till fle­ra hund­böc­ker, bland an­nat ”Den miss­för­ståd­da hun­den”.

– Folk gör även miss­ta­get att över­skat­ta hun­dens för­må­ga att för­stå hur värl­den fun­ge­rar, sä­ger Per Jen­sen.

Men även om hun­den är uru­sel på att fat­ta hur sa­ker och ting häng­er sam­man är den fe­no­me­nal på att ma­ni­pu­le­ra. Hur många hundä­ga­re kän­ner in­te igen sig i föl­jan­de si­tu­a­tion: Ni le­ker med en boll som ret­ligt nog rul­lar in un­der sof­fan, vad gör du då? Ja, in­te lå­ter du hun­den själv job­ba i sitt an­le­tes svett med att för­sö­ka få ut bol­len. Nej, det mest tro­li­ga är att du bums spring­er iväg för att le­ta ef­ter sop­bors­ten el­ler ban­dy­klub­ban för att få ut bol­len. Allt för att hjäl­pa din vän. 1–0 till jyc­ken. – En del av hun­dens lägg­ning är att ma­ni­pu­le­ra och det är en gans­ka vik­tig del i sam­ar­be­tet med oss. Om man tän­ker ef­ter fun­ge­rar ju vi män­ni­skor li­ka­dant. Vi ma­ni­pu­le­rar and­ra för att få dem att gö­ra som vi vill.

FALL IN­TE I FÄLLAN att tro att vis­sa hund­ra­ser är smar­ta­re än and­ra, för så är det in­te.

– Det hand­lar om hur vi de­fi­ni­e­rar ”in­tel­li­gent”. Bor­der­col­li­en lyfts of­ta fram som en

in­tel­li­gen­ta­re hund­ras. Men de som an­ser att den är smar­ta­re än and­ra ra­ser sät­ter lik­hets­tec­ken mel­lan in­tel­li­gens och vil­jan att ly­da oss. An­led­ning­en till att bor­der­col­li­en an­ses så myc­ket smar­ta­re är helt en­kelt att den har av­lats för att va­ra oss män­ni­skor till lags, sä­ger Per Jen­sen

Af­ghan­hun­den ham­nar of­ta sist i des­sa ove­ten­skap­li­ga lis­tor över smar­tast hund­ras. Helt oför­skyllt, an­ser eto­lo­gen.

– Af­ghan­hun­den är in­tel­li­gent på and­ra sätt än bor­der­col­li­en, sä­ger han.

Men vad är egent­li­gen smar­tast – att vå­ga gå sin egen väg el­ler att all­tid föl­ja hus­ses el­ler mat­tes mins­ta vink?

PER JEN­SEN TYC­KER hur som helst att det är fel att ran­ka hund­ra­ser ut­i­från in­tel­li­gens. – Man ska ac­cep­te­ra att hundar är bra på oli­ka sa­ker. Det har ing­et med ras att gö­ra. Men att min hund skul­le va­ra bätt­re på att för­stå min man än jag själv känns onek­li­gen li­te pro­vo­ce­ran­de. – Hundar har ge­ne­rellt lät­ta­re för att upp­täc­ka sub­ti­la re­ak­tio­ner hos part­nern som in­te du re­gi­stre­rar. Det är där­för många tror att vå­ra hundar är tan­ke­lä­sa­re, sä­ger Per Jen­sen.

Ta en hund­rädd per­son – det går ald­rig att lu­ra en jyc­ke att du äls­kar hundar. – En hund­rädd per­son ut­sönd­rar stress­hor­mo­ner som hun­den re­a­ge­rar på. Vå­ra fyr­ben­ta fa­mil­je­med­lem­mar är ex­tremt käns­li­ga för gråt, spe­ci­ellt späd­barns­gråt. Där re­a­ge­rar de pre­cis som vi män­ni­skor – med oro och stress. – De re­a­ge­rar på emo­tio­nel­la ut­tryck och gråt är nå­got som en­ga­ge­rar dem väl­digt starkt. De vill gär­na kom­ma och trös­ta oss om vi är leds­na och ned­stäm­da, det är de väl­digt duk­ti­ga på, sä­ger Per Jen­sen. ”Vi ska pas­sa oss för att för­mänsk­li­ga vå­ra hundar” hörs of­ta i de­bat­ten. Ett ut­tryck som in­te vin­ner ge­hör hos eto­lo­gen. – Hun­den har ett käns­lo­liv som är väl­digt likt vårt eget. Där­e­mot är den helt i av­sak­nad av de mind­re smick­ran­de egen­ska­per vi män­ni­skor har, som för­må­gan att häm­nas. Men hur in­tel­li­gen­ta är de på en ska­la? – Ny forsk­ning vi­sar att hundar har en språk­för­stå­el­se som lig­ger på ett tre- fy­ra­å­rigt barns ni­vå. En av värl­dens mest välstu­de­ra­de hundar som man följ­de un­der fem år vi­sa­de sig ha ett ord­för­råd på långt över 1 000 ord, kun­de skil­ja på verb och sub­stan­tiv samt bil­da enk­la me­ning­ar. Det är rätt fan­tas­tiskt, ut­bris­ter Jen­sen.

NY FORSK­NING VI­SAR att väns­ter­tas­sa­de hundar of­ta är li­te mer im­pul­si­va och emo­tio­nel­la jäm­fört med hö­ger­tas­sa­de som an­ses lug­na­re och sta­bi­la­re. Men hur vet jag då om min hund fö­re­drar att an­vän­da hö­ger el­ler väns­ter tass?

– Det är en­kelt. Vi­ra in li­te hund­go­dis i en hand­duk och stu­de­ra vil­ken av tas­sar­na hun­den an­vän­der mest för att kla­ra av att lö­sa pro­ble­met, sä­ger Per Jen­sen som me­nar att det kan fin­nas en po­äng med att ta re­da på vil­ket lyn­ne hun­den har.

– De hö­ger­tas­sa­de har bätt­re chans att kla­ra av att bli le­dar­hun­dar. Om jag vill ha en hund som är smart kan jag se det re­dan hos val­pen? – Hundar för­änd­ras och for­mas väl­digt myc­ket un­der sitt förs­ta lev­nads­år så det är svårt att se re­dan som valp hur de kom­mer att va­ra som vux­na, men om jag ska ge ett råd så ta en valp som sö­ker kon­takt med dig och in­te vi­ker un­dan med blic­ken när du ser den i ögo­nen. Att val­pen gil­lar fy­sisk be­rö­ring är oer­hört vik­tigt för sam­spe­let och sam­hö­rig­he­ten mel­lan hund och män­ni­ska se­na­re i li­vet, sä­ger Per Jen­sen.

De se­nas­te tio åren har vå­ra fyr­ben­ta vänner kom­mit att ta en allt stör­re plats i sam­häl­let tack va­re de­ras för­må­ga att kun­na sam­spe­la med oss män­ni­skor, som vård­hun­dar, te­ra­pi­hun­dar, di­a­be­tes­hun­dar och epi­lep­si­hun­dar för att näm­na någ­ra.

– De är fan­tas­tis­ka vänner och kol­le­gor, vå­ra smar­ta hundar, sä­ger Per Jen­sen.

Hun­den har ett käns­lo­liv som är väl­digt likt vårt eget

Text: Ka­ta­ri­na Arnstad Elmblad Foto: Per Jen­sen, Thinkstock

Namn: Per Jen­sen.Ål­der: 61.Fa­milj: Fru, fy­ra vux­na sö­ner, två hundar, Maj­ken och Nisse av rasen dansk-svensk gårds­hund, någ­ra höns. Bor: Opp­hem. Gör: Pro­fes­sor i eto­lo­gi vid Lin­kö­pings uni­ver­si­tet.Det bäs­ta med att ha hund: De­ras ore­ser­ve­ra­de kärlek, oänd­li­ga för­må­ga att för­lå­ta och att le­va i nu­et. Nå­got att ta ef­ter.

Per Jen­sen, pro­fes­sor i eto­lo­gi och Maj­ken, hund.

Af­gha­nen be­skylls of­ta för att in­te till­hö­ra de smar­tas­te hun­dar­na. Per Jen­sen häv­dar dock att det in­te stäm­mer, den är ba­ra in­tel­li­gent på ett an­nat sätt än till ex­em­pel bor­der­col­li­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.