Tin­tin häng­er med mat­te på re­sa

Cat­hin­ka Ing­man och dvärg­pu­deln Tin­tin äls­kar att re­sa i Sve­ri­ge. På vint­rar­na bär det of­ta av till fjäl­len för ski­dåk­ning. Och som­rar­na till­bring­as med för­del på Ös­ter­len i Skå­ne. – Klart min be­bis ska med, sä­ger Cat­hin­ka och kra­mar om sin lil­la lur­vi­ga

Hund - - Innehåll - KA­TA­RI­NA ARNSTAD ELMBLAD

Itakt med att bar­nen blev stör­re och fö­re­drog att re­sa med si­na kom­pi­sar i stäl­let för med mam­ma och pap­pa kän­de pa­ret Ing­man att det fat­ta­des nå­got för att fa­mil­jen skul­le kän­nas kom­plett.

– Jag be­höv­de nå­gon att ta hand om och när allt fler i min när­het skaf­fa­de hund kun­de vi in­te stå emot su­get läng­re, sä­ger Cat­hin­ka som själv är upp­vux­en med jakt­hun­dar.

Ef­tersom Cat­hin­ka in­te kun­de be­stäm­ma sig för vil­ken ras hon skul­le sat­sa på be­stäm­de hon sig för att gö­ra ett ”match­ma­king­test” på in­ter­net där hon skrev ner al­la krav hon ha­de på hun­den. Va­let kom till slut att stå mel­lan ca­va­li­er king char­les och dvärg­pu­del.

– Jag vil­le ha en li­ten hund som var lätt att ta med över­allt, sä­ger Cat­hin­ka som dock er­kän­ner att hon var li­te skep­tisk till en bör­jan ef­tersom hon tyck­te dvärg­pu­deln var sin­ne­bil­den för en pen­sio­närs­hund och li­te trå­kig. Så fel hon ha­de. – Han är så långt ifrån trå­kig man kan tän­ka sig. Han är liv­lig,

Jag vil­le ha en li­ten hund som är lätt att ta med

även­tyr­lig och häng­er gla­de­li­gen med på allt, sä­ger hon.

En av de störs­ta för­de­lar­na med en li­ten hund är att den är lätt att re­sa med ef­tersom den tar mi­ni­malt med plats.

– Till en bör­jan var tan­ken att ta med Tin­tin på ut­lands­re­sor, men det skul­le bli li­te be­svär­ligt, dels med flyg­re­san men ock­så att läm­na hun­den en­sam på ho­tel­let, för att in­te ta­la om vac­ci­ne­ring­ar och allt an­nat som till­kom­mer när man tar med hun­den ut­an­för Sve­ri­ges grän­ser, sä­ger Cat­hin­ka när vi träf­fas på hundcafé­et i Åkes­hov.

Tin­tin sit­ter tryggt upp­kru­pen i mat­tes famn.

– Han är väl­digt präg­lad på mig, skrat­tar mat­te.

Det märks. Tin­tin vi­ker in­te en tum från Cat­hin­kas si­da.

MEN TILL SOM­MA­REN ska den lil­la dvärg­pu­deln fak­tiskt få hänga med till Por­tu­gal där fa­mil­jen hyrt ett hus i Al­gar­ve.

– Vi ska va­ra borta i tre vec­kor och vill ha med Tin­tin. Det känns in­te rätt att läm­na ho­nom hem­ma så länge även om vi har bra män­ni­skor som tar hand om ho­nom, sä­ger hon.

Tack va­re sin vikt på yn­ka sex ki­lo och det fak­tum att han är en tvär­hand hög och allt­så ut­an pro­blem får plats i en kabin­väs­ka av­sedd för hund är han god­känd för att åka med mat­te och hus­se in­ne i pla­net och slip­per sit­ta i ba­ga­ge­de­len in­stängd i en flyg­bur.

Men det är in­te ut­an att Cat­hin­ka oro­ar sig li­te för re­san.

– Jag vet ju in­te alls hur han kom­mer att re­a­ge­ra. Han ogil­lar att åka bil. Men det­ta är ju en re­la­tivt kort re­sa, ba­ra cir­ka fy­ra tim­mar, så det ska nog gå bra, sä­ger hon och ger Tin­tin en puss på no­sen.

HAN HAR FAK­TISKT va­rit ut­om­lands en gång i sitt ni­o­å­ri­ga liv – i Oslo.

– Det var en helt un­der­bar hundstad. Där var hundar väl­kom­na i al­la rum på ho­tel­let och ut­an att det kos­ta­de ex­tra, sä­ger Cat­hin­ka.

Fullt li­ka hund­vän­li­ga är in­te

Oslo är en helt un­der­bar hundstad, där är hundar väl­kom­na i al­la rum på ho­tel­let

de svens­ka ho­tell, pen­sio­nat och fjällstu­gor som Hund va­rit i kon­takt med.

Även om in­ställ­ning­en till hundar bli­vit mer po­si­tiv i takt med att allt fler skaf­far hund och vill kun­na ta med si­na fyr­ben­ta fa­mil­je­med­lem­mar på se­mestern så skil­jer det åt mel­lan oli­ka bo­en­den.

Svens­ka tu­rist­för­e­ning­en, STF, har 233 ho­tell, pen­sio­nat, vand­rar­hem och fjällstu­gor med hund­rum.

Många, men in­te al­la, tar ut en ex­tra av­gift om man vill ha med sitt hus­djur.

– Ef­tersom hus­djurs­rum­men en­dast finns i ett be­grän­sat an­tal re­kom­men­de­rar vi att man bo­kar rum i god tid. Vi mär­ker av ett stort in­tres­se för att ta med sig sin hund, sä­ger Jen­ny Eng­ström, kom­mu­ni­ka­tions­an­sva­rig på STF.

KOST­NA­DEN FÖR ett hund­rum va­ri­e­rar en hel del mel­lan de oli­ka bo­en­de­na, från noll kro­nor per hund och natt till 250 kro­nor per dygn och hund.

Det är vad det kos­tar på till ex­em­pel Stor­hog­na hög­fjälls­ho­tell me­dan Sä­lens Hög­fjälls­ho­tell & Gam­mel­går­den djur­tillåt­na rum in­te är dy­ra­re än öv­ri­ga rum.

På Funäs­da­lens ho­tell får mat­te och hus­se punga ut med 200 kro­nor ex­tra per dygn för jyc­ken.

– Vi mär­ker av en ökad ef­ter­frå­gan, in­te ba­ra bland folk som vill ta med sig hundar. Vi har gäs­ter med ka­ni­ner, kat­ter ja till och med pa­pe­go­jor, sä­ger Su­san­na Erics­son, re­cep­tions­an­sva­rig och skrat­tar.

På Abi­sko fjäll­sta­tion kos­tar det ing­et ex­tra att ta med sin hund.

Även här mär­ker man av ett stort in­tres­se bland gäs­ter som vill ta med si­na hundar, spe­ci­ellt vid fjäll­vand­ring­ar höst och vår.

– Det är såklart man vill ha med sin fa­mil­je­med­lem när man går på tur, sä­ger Mar­ga­re­ta Gar­pe, plats­chef på STF Abi­sko Fjäll­sta­tion.

Cat­hin­ka som är en van fjäll­re­se­när ef­ter­ly­ser dock fler och bätt­re bo­en­den för de som re­ser med hund i nor­ra de­lar­na av vårt av­långa land.

– Rent ge­ne­rellt tyc­ker jag att det är då­ligt be­vänt med bo­en­den där man kan ha sin hund med sig. När vi ska bo­ka en re­sa finns det of­tast ett stort ut­bud att väl­ja bland, tills man krys­sar i ”hus­djurs­knap­pen”, då åter­står kanske tre ob­jekt att väl­ja på. Jag bru­kar hy­ra stu­ga ef­tersom hund­rum­men på ho­tel­len of­tast lig­ger på ned­re bot­ten med ut­sikt över par­ke­rings­plat­sen – in­te så kul. För­u­tom när vi var i Vis­by och bod­de på Wis­by ho­tell, då vi fick ett jät­te­fint rum högst upp med en egen li­ten bädd till Tin­tin som ock­så fick en skål med hund­go­dis. Ett så­dant be­mö­tan­de ger pluspo­äng hos oss hundä­ga­re, skrat­tar Cat­hin­ka.

ATT TA SIG TILL SKÅ­NE el­ler fjäl­len sker of­tast med bil, nå­got Tin­tin in­te är jät­te­för­tjust i.

– Nej, han bru­kar sit­ta och flå­sa och har svårt att slapp­na av. Där­för stan­nar vi of­ta och ras­tar för att upp­le­vel­sen in­te ska bli för job­big för ho­nom, sä­ger hon.

Även om Tin­tin ogil­lar själ­va re­san­det kan mat­te in­te tän­ka sig att läm­na sin älsk­ling hem­ma.

– Vi gör det bäs­ta möj­li­ga av si­tu­a­tio­nen. Nu har jag skaf­fat en hund och då vill jag va­ra till­sam­mans med ho­nom så myc­ket det ba­ra går. När vi väl är fram­me vid må­let är ju al­la gla­da och lyck­li­ga, skrat­tar Cat­hin­ka som dock er­kän­ner att Tin­tin in­te är nå­gon glo­be­trot­ter av sto­ra mått. – Men om va­let står mel­lan att stan­na hem­ma el­ler va­ra till­sam­mans med mig väl­jer han mat­te al­la da­gar, skrat­tar Cat­hin­ka.

NÄR DE ÄR I FJÄL­LEN och åker ski­dor bru­kar Tin­tin få va­ra kvar i stu­gan un­der för­mid­da­gen me­dan mat­te åker ut­för – hundar får in­te föl­ja med upp i lif­ten.

– Som kom­pen­sa­tion äg­nar jag ef­ter­mid­da­gen åt att gå på tur med ho­nom.

På kväl­lar­na my­ser mat­te och Tin­tin fram­för bra­san. När det är dags att knop­pa in för nat­ten sus­sar de såklart i sam­ma säng.

– Jag re­kom­men­de­rar al­la att ta med sin hund när de re­ser. Det ne­ga­ti­va upp­vägs med rå­ge av det po­si­ti­va. Tin­tin är en så stor del av mitt liv att om in­te han är med är fa­mil­jen in­te kom­plett, av­slu­tar Cat­hin­ka in­nan hon och Tin­tin skut­tar iväg upp mot Åkes­hovs slott.

Jag re­kom­men­de­rar al­la att ta med sin hund när de re­ser

foto VERONICA KINDBLAD

För­de­len med en li­ten hund är att den är lätt att ta med och får plats i en kabin­väs­ka.

Tin­tin häng­er glatt med på al­la även­tyr.

Cat­hin­ka vill va­ra med Tin­tin så myc­ket som möj­ligt och då är det själv­klart att han föl­jer med på hen­nes re­sor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.