Så hjäl­per du din över­vik­ti­ga hund

Hund - - Innehåll -

Över­vikt är det i sär­klass störs­ta djur­häl­so­pro­ble­met i Sve­ri­ge i dag och för­kor­tar hun­dens liv med cir­ka två år.

– För­kla­ring­en är att hun­den var en ar­be­tan­de in­di­vid, men be­hand­las nu som en fa­mil­je­med­lem. Den lig­ger i säng­en och tig­ger vid mat­bor­det där den vet att det of­ta van­kas li­te go­dis. Och när fre­da­gen kom­mer ska såklart även hun­den ha fre­dags­mys. In­te kons­tigt att an­ta­let över­vik­ti­ga hundar ökar, sä­ger Ma­rie Ju­ry, ve­te­ri­när och vice VD på Väs­by djur­sjuk­hus.

Hälf­ten av lan­dets cir­ka 900 000 hundar väger för myc­ket.

Att vå­ra äls­ka­de fyr­ben­ta fa­mil­je­med­lem­mar går upp i vikt häng­er till stor del sam­man med att vi män­ni­skor le­ver i över­flöd, åt­minsto­ne i väst­värl­den, och att vi har en ten­dens att gö­da vå­ra djur på sam­ma sätt som vi gö­der oss själ­va.

Hun­den är cent­rum i fa­mil­jen och en­dast det bäs­ta är gott nog åt Fi­do, Put­te, De­vil och Ro­sie. Klart de ska lig­ga i sof­fan och få någ­ra ex­tra kött­bul­lar vid mat­bor­det. Allt an­nat vo­re väl tas­kigt. El­ler?

– Fak­tum är att vi gör vå­ra hundar en otjänst ge­nom att ge dem ex­tra mat och go­dis i tid och otid. Vi tror att kär­le­ken till hun­den går via kyl­skåpet när vi istäl­let bor­de vi­sa vår till­gi­ven­het ge­nom pro­me­na­der och men­ta­la ak­ti­vi­te­ter, sä­ger Ma­rie Ju­ry.

HUNDAR ÄR SMAR­TA in­di­vi­der och de lär sig snabbt att om det lö­nar sig att sit­ta och tig­ga vid mat­bor­det fort­sät­ter de med det be­te­en­det. De kan ju omöj­ligt för­stå vil­ka fa­ta­la kon­se­kven­ser det in­ne­bär för häl­san.

– En över­vik­tig hund drab­bas of­ta­re av led­pro­blem, blod­tryc­ket sti­ger när hjär­tat mås­te job­ba hår­da­re, im­mun­för­sva­ret för­säm­ras och forsk­ning vi­sar dess­utom att över­vikt ökar ris­ken för can­cer­sjuk­do­mar, sä­ger Ma­rie Ju­ry.

Vi har allt­så allt att vin­na på att hål­la vå­ra fyr­ben­ta i god form.

Att få ägar­na att in­se att de­ras älsk­ling­ar bor­de ban­ta är ett di­lem­ma för många ve­te­ri­nä­rer.

– Det finns ett stort stig­ma runt över­vikt och man får gå var­samt fram när man in­for­me­rar äga­ren om att de­ras hund skul­le må bra av att tap­pa någ­ra ki­lon. Det är lätt att hundä­ga­ren ibland kan kän­na sig an­kla­gad när vi på­pe­kar ett vikt­pro­blem, sä­ger Ma­rie Ju­ry.

Förr i ti­den när hun­den in­te viss­te när näs­ta mål­tid skul­le van­kas och den fick kla­ra sig själv och när till­gång­en på mat var då­lig var den ibland tvung­en att kla­ra sig ut­an mat i fle­ra da­gar. I dag får vå­ra hundar mat på be­stäm­da ti­der och be­hö­ver ald­rig gå hung­ri­ga. Blir de li­te små­sug­na vet de att chan­sen är stor att det tril­lar ner nåt mum­sigt från mat­bor­det.

– Istäl­let för att ”fre­dags­my­sa” med hun­den i sof­fan till­sam­mans med res­ten av fa­mil­jen och chip­spå­sen se istäl­let till all gå en lång­pro­me­nad med din vän. Det är bäs­ta sät­tet att stär­ka ban­den mel­lan er, sä­ger Ma­rie Ju­ry.

Vi tror att kär­le­ken till hun­den går via kyl­skåpet

ATT VIS­SA HUND­RA­SER skul­le ha lät­ta­re att läg­ga på sig vikt stäm­mer in­te, me­nar ve­te­ri­nä­ren.

– Det hand­lar helt och hål­let om vad du stop­par i din hund och hur myc­ket ener­gi den gör av med.

Att ka­stre­ra­de hundar lät­ta­re går upp i vikt har att gö­ra med att ener­gi­be­ho­vet går ner med mel­lan

25 och 30 pro­cent ef­ter ka­stre­ring.

– Många djurä­ga­re vet in­te att de mås­te an­pas­sa ma­ten ef­ter ka­stre­ring­en för att för­hind­ra att hun­den går upp i vikt, sä­ger Ma­rie Ju­ry.

ATT GE LIGHT­FO­DER i tron att det ska hjäl­pa hun­den att gå ner i vikt är in­te hel­ler all­tid rätt väg att gå.

– När vi ger light­fo­der vill vi au­to­ma­tiskt ge den mer ”för det är den värd”. Light­fo­der är ing­et bant­nings­fo­der och kan va­ri­e­ra myc­ket i sitt in­ne­håll mel­lan oli­ka till­ver­ka­re. Men det bäs­ta är att be sin ve­te­ri­när om råd. Ska du ban­ta din hund be­hö­ver den ett bant­nings­fo­der, sä­ger Ma­rie Ju­ry.

Även om hundar som le­ver i vilt till­stånd kan gå ut­an mat i da­gar är det ing­en bra idé att lå­ta hun­den fas­ta för att gå ner i vikt.

– Det är ing­en ka­ta­strof om den in­te äter på en dag men den får in­te gå ut­an mat för länge ef­tersom den då kan få pro­blem med le­vern, sä­ger Ma­rie Ju­ry. Rätt mat i all ära, men mo­tion är väl minst li­ka vik­tigt? – Ab­so­lut, vå­ra hundar be­hö­ver myc­ket mo­tion. Det räc­ker in­te med en snabb­pro­me­nad runt kå­ken. Där­för är det så vik­tigt att man tän­ker ige­nom in­nan man skaf­far hund att man har den tid en ny fa­mil­je­med­lem krä­ver. Det kan ald­rig nog be­to­nas, sä­ger Ma­rie Ju­ry.

När vi ger light­fo­der vill vi au­to­ma­tiskt ge mer

”En of­ta­re job­ba över­vik­tig hår­da­re, av sti­ger led­pro­blem, när hund im­mun­för­sva­ret hjär­tat drab­bas blod­tryc­ket mås­te för­säm­ras och forsk­ning vi­sar dess­utom att över­vikt ökar ris­ken för can­cer­sjuk­do­mar”, sä­ger Ma­rie Ju­ry.Vi har allt­så allt att vin­na på att hål­la vå­ra fyr­ben­ta i god form.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.