Trä­na med din hund

Si­tups, arm­häv­ning­ar och bur­pe­es, pas­sa på att av­ver­ka ett mo­tions­pass när du än­då är ute med jyc­ken. Och hun­den? Jo, den får trä­na minst li­ka myc­ket som du.

Hund - - Innehåll - Text Han­na We­lin Foto Joi Grin­de

Hun­den be­hö­ver rö­rel­se och sti­mu­lans, äga­ren be­hö­ver mo­tion. Nu har två per­son­li­ga trä­na­re, en för hund och en för män­ni­ska, ta­git fram ett pro­gram för bå­de och. Dess­utom med en ex­tra be­lö­ning: stärk­ta band mel­lan dem bå­da.

Det är så myc­ket som ska hin­nas med i dag. Jobb och hem, egen trä­ning och run­dor­na med hun­den.

– För många, sär­skilt i stan, är hund­pro­me­na­der­na in­te till­räck­ligt långa för att de i sig ska ge till­räck­lig mo­tion, sä­ger Jes­si­ca Svens­son.

Hon job­bar som hund­trä­na­re och har länge haft som va­na att ge sig ut och trä­na till­sam­mans med sin py­re­ne­er­hund Hic­ko.

– Han är min mo­ti­va­tion. Och ju mer vi trä­nat ihop desto mer sam­spel­ta har vi bli­vit.

För någ­ra år se­dan föd­des tan­ken att ska­pa ett helt pro­gram för mo­tions­trä­ning med hundar. Själv bor Jes­si­ca på lan­det, men det här skul­le va­ra nå­got som fun­ge­rar för al­la, även in­nerstads­bon. När hon träf­fa­de Jes­si­ca Barr­näs, som job­bar som per­son­lig trä­na­re och dri­ver ett häl­so­fö­re­tag, in­såg hon att de skul­le bli ett per­fekt team. Med de­ras bå­da kom­pe­ten­ser kun­de de ut­veck­la ett unikt pro­gram för bå­de hund och hus­se el­ler mat­te.

– Me­dan Jes­si­ca ser till att öv­ning­ar­na är an­pas­sa­de ef­ter hun­dens kropp, ser jag till män­ni­skan. De sto­ra mus­kel­grup­per­na ska ar­be­tas ige­nom på rätt sätt. På så vis kva­li­tets­säk­rar vi öv­ning­ar­na, sä­ger Jes­si­ca Barr­näs.

I DAG HÅL­LER DE grupp­trä­ning­ar och works­hops runt om i Skå­ne. De är ock­så i full färd med att ta fram en on­li­ne­kurs och en bok.

– Vi vet att den psy­kis­ka ohäl­san ökar. Vi vet ock­så att vi mår bra av hundar och av mo­tion.

Hic­ko är min mo­ti­va­tion

På det här sät­tet hop­pas vi in­spi­re­ra folk att bå­de bör­ja rö­ra på sig och stär­ka ban­den till sin hund, sä­ger Jes­si­ca Svens­son.

I öv­ning­ar­na an­vän­der de sig av na­tur­li­ga red­skap i sko­gen el­ler i par­ken och så­dant som finns i den of­fent­li­ga stads­mil­jön, såsom bän­kar, räc­ken och trap­por. När de in­stru­e­rar he­la grup­per sam­las eki­pa­gen på en lämp­lig gräs­mat­ta. Hun­dar­na får in­te häl­sa på varand­ra, för­rän möj­li­gen ef­teråt, ef­tersom det är kom­mu­ni­ka­tio­nen mel­lan äga­re och hund som är i fo­kus. Un­der ak­tivt samspel får bå­da par­ter trä­na styr­ka och kon­di­tion, hun­den får dess­utom ett men­talt trä­nings­pass. – Al­la hundar är väl­kom­na, oav­sett ras och lyd­nad. Du mås­te all­tid bör­ja på hun­dens ni­vå och se till att den tyc­ker att det är ro­ligt, sä­ger Jes­si­ca Barr­näs.

Det är ing­en lyd­nads­trä­ning och de job­bar en­bart med po­si­tiv be­lö­ning, med go­dis, lek­sa­ker och klap­par.

– För­u­tom mo­tio­nen är det en so­ci­al trä­ning för hun­den. De­ras själv­käns­la stärks, sä­ger Jes­si­ca Svens­son.

FÖR DEN OVANA hun­den kan en bör­jan va­ra att lä­ra sig att sät­ta tas­sar­na på en sten el­ler en bänk och stå kvar i po­si­tio­nen. El­ler att trä­nas på att sit­ta lugnt me­dan mat­te sträc­ker upp hän­der­na i luf­ten.

– Al­la ut­går från si­na för­ut­sätt­ning­ar. Nå­gon kan bör­ja med att ta en lång hund­pro­me­nad och se­dan trä­na in en av öv­ning­ar­na, en an­nan kan kö­ra he­la pro­gram­met di­rekt, sä­ger Jes­si­ca Svens­son.

– Det vik­ti­ga är att du kom­mer ut till­sam­mans med din hund, rör dig ak­tivt och att ni har ro­ligt till­sam­mans.

För­u­tom mo­tio­nen är det en so­ci­al trä­ning

Namn: Jes­si­ca Barr­näs. Gör: Hel­hets­trä­na­re, in­spi­ra­tör och fö­re­lä­sa­re. Dri­ver He­alt­hy­e­go­ism. Namn: Jes­si­ca Svens­son. Gör: Hund­trä­na­re, fö­re­lä­sa­re och so­ci­al­tjänst­hund­fö­ra­re. Dri­ver Hand, Hund & Häl­sa www.hand­hund­hal­sa.com

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.