Oväl­kom­men ny­kom­ling

Hund - - Innehåll -

Bro­kig hund­fäs­ting har hit­tats i Sve­ri­ge. Den har från bör­jan spri­dit sig från Po­len och Bal­ti­kum till Ne­der­län­der­na och Eng­land, och se­dan vi­da­re till Dan­mark och Sve­ri­ge. Den är ex­tra far­lig ef­tersom den kan va­ra död­lig för hundar men ock­så spri­da ett 40-tal sjuk­do­mar till män­ni­skor. Hit­tills har man hit­tat tre ex­em­pel på bro­kig hund­fäs­ting i Sve­ri­ge. En hund som smit­tats i Frank­ri­ke och två i na­tu­ren vid Kul­len och Fals­ter­bo i Skå­ne.

Foto: AN­DERS LIND­STRÖM/SVA

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.