10 sa­ker att tän­ka på in­för valp­kö­pet:

Hund - - Valpliv -

1 Har du ti­den som be­hövs? Fun­de­ra på om du verk­li­gen har tid för en hund. Glöm in­te bort att det hand­lar om ett an­svar för en an­nan in­di­vid i minst tio år fram­åt.

2 Vil­ken ras? Vil­ken ras pas­sar vår fa­milj bäst? Sök in­for­ma­tion på nä­tet, pra­ta med oli­ka upp­fö­da­re.

3 Träf­fa släk­ten! Se till att du får träf­fa ti­ken, val­pens mam­ma, så du får se hur hon ser ut och är till sät­tet.

4 Hur ser li­vet ut? Al­la fa­mil­jer kan ha en schä­fer, al­la fa­mil­jer kan ha en chi­hu­a­hua. Men pas­sar det vår livs­si­tu­a­tion, det ska man tän­ka över.

5 Or­kar vi? Tänk på att en valp krä­ver väl­digt myc­ket en­ga­ge­mang av he­la fa­mil­jen.

6 Gå på mäs­sor Be­sök hund­täv­ling­ar/mäs­sor.

7 Vad sä­ger la­gen? Sätt dig in i vil­ka la­gar som finns för hundä­ga­re, till ex­em­pel vad in­ne­bär ”strikt hundä­gar­an­svar”?

8 Det kos­tar peng­ar att ha hund. Har jag den eko­no­mi som krävs för att ha en hund? Mat kos­tar lik­som ut­rust­ning och in­te minst för­säk­ring­ar. Ett ve­te­ri­när­be­sök kos­tar myc­ket och en för­säk­ring är vik­tig att ha.

9 Var ska hun­den va­ra? Hur lö­ser jag hun­dens si­tu­a­tion på da­gar­na då jag kanske ar­be­tar, på bå­de kort och lång sikt? Tänk på att det kan va­ra kö till hund­da­gis.

10 Du har an­sva­ret! Köp gär­na en valp för att bar­nen vill. Barn mår bra av att växa upp med hundar. Men glöm in­te bort att det är du som vux­en som fak­tiskt har det to­ta­la an­sva­ret.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.