Test!

5 öv­ning­ar som vi­sar hur smart din hund är.

Hund - - Klok Som En Hund -

1. Hur bra är din hund på att föl­ja di­na sig­na­ler?

Pla­ce­ra två bur­kar med cir­ka två me­ters mel­lan­rum och ställ dig själv mitte­mel­lan. Sätt hun­den cir­ka fem me­ter rakt fram­för dig, el­ler be nå­gon hål­la hun­den där. Pla­ce­ra en bit go­dis i den ena bur­ken och låt­sas gö­ra det­sam­ma i den and­ra. Ställ dig rakt upp, på­kal­la hun­dens upp­märk­sam­het och pe­ka se­dan på den burk som in­ne­hål­ler go­dis. Säg “var­så­god” el­ler be med­hjäl­pa­ren släp­pa hun­den. Går den till den burk du pe­ka­de på? Om den va­rit upp­märk­sam på di­na tec­ken bör den gö­ra det un­ge­fär 7–8 gång­er av tio. Va­ri­e­ra ock­så di­na tec­ken vad hän­der om du ba­ra tit­tar på rätt burk, ut­an att pe­ka?

2. Hur gär­na vill din hund sam­ar­be­ta med dig?

Ge hun­den li­te go­dis i en burk ett par gång­er så den för­står vad det hand­lar om. Lägg se­dan på loc­ket löst så det är lätt att pe­ta un­dan och låt hun­den åter­i­gen ploc­ka upp go­di­set ge­nom att först av­lägs­na loc­ket. Uppre­pa det 3–4 gång­er. Se­dan gör du själ­va testet: lägg go­dis i bur­ken och skru­va fast loc­ket så hun­den in­te kan få upp det. Låt den för­sö­ka själv och se hur lång tid det tar in­nan den ger upp - vad gör den då? Tit­tar den på dig för att sö­ka hjälp? Många hundar ger upp ef­ter 20–30 se­kun­der och ber se­dan äga­ren om as­si­stans. Ju mer sam­ar­bets­in­tres­se­ra­de, desto in­ten­si­va­re sö­ker de hjälp.

3. Är din hund bra på att hit­ta om­vä­gar?

Bygg ett en­kelt hin­der med kom­post­nät, an­vänd cir­ka 3–4 nät som ställs i en svag V-form. Pla­ce­ra en bit go­dis på and­ra si­dan hind­ret och släpp hun­den fri – hit­tar den runt hind­ret på egen hand? Hur lång tid tar det? Vad hän­der om du upp­re­par för­sö­ket och själv vi­sar hun­den hur man kan gå runt hind­ret in­nan den själv får för­sö­ka?

4. Hur bra språ­kin­lär­ning har din hund?

Hit­ta på nya “namn” på tre oli­ka fö­re­mål (till ex­em­pel tugg­lek­sa­ker). Sätt hun­den och pla­ce­ra det förs­ta fö­re­må­let ett par me­ter fram­för er. Lägg en bit go­dis syn­ligt bred­vid fö­re­må­let. Säg se­dan nå­got i stil med “Gå till X” (där X är nam­net du hit­tat på). Uppre­pa 3-4 gång­er. Gör se­dan li­ka­dant med näs­ta fö­re­mål, och se­dan med det tred­je. Där­ef­ter kan du tes­ta om hun­den lärt sig nam­nen på de tre fö­re­må­len ge­nom att läg­ga al­la tre bred­vid varand­ra ut­an go­dis och be hun­den “gå till X” - om den lärt sig nam­nen bör den gå till rätt fö­re­mål. Glöm in­te att be­röm­ma och ge go­dis ef­teråt om hun­den gör rätt. Hur lång tid tar det för din hund att lä­ra sig nam­net på tre sa­ker?

5. Hur bra är din hund på att imi­te­ra?

An­vänd val­fritt be­te­en­de som din hund lärt sig se­dan ti­di­ga­re. Kan den till ex­em­pel “rul­la runt”? An­vänd då det, men istäl­let för att kom­men­de­ra “rul­la runt” ska du nu vi­sa ge­nom att själv ut­fö­ra be­te­en­det (säg ingen­ting!). Hur lång tid tar det in­nan hun­den här­mar dig? När den gör det, be­röm och be­lö­na (li­te go­dis!). Du kan prö­va det­ta med vil­ka be­te­en­den som helst som du själv kla­rar av att vi­sa. Ex­em­pel är “sitt”, “plats”, “snur­ra”, “sitt vac­kert” och “vac­ker tass”. Om hun­den för­står vad det he­la går ut på och bör­jar imi­te­ra di­na rö­rel­ser, prö­va då med nya be­te­en­den som hun­den in­te kan se­dan ti­di­ga­re. För­slag kan va­ra: hop­pa upp i sof­fan, lägg bol­len i hin­ken, put­ta om­kull flas­kan.

Kan du in­te ba­ra ge mig den?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.