Att tän­ka på när du re­ser med hund:

Hund - - Resa Med Hund -

Ta med en filt el­ler nå­got an­nat som luk­tar hus­se/mat­te som hun­den kan lig­ga på om den mås­te läm­nas en­sam på ho­tel­let/ vand­rar­hem­met en stund. Glöm lyx­kro­gen som med störs­ta san­no­lik­het in­te tillå­ter jyc­kar att sit­ta med vid bor­det och ställ in dig på att i stäl­let in­ta en korv på stå­en­de fot vid när­mas­te ”korv­moj”. Allt för att hun­den ska kun­na va­ra med. Men, allt fler re­stau­rang­er, främst i stor­stä­der­na, har bör­jat lät­ta på si­na re­strik­tio­ner mot hundar så ring all­tid och kol­la. Om ni re­ser med bil, se till att ras­ta of­ta. Hundar är in­te all­tid li­ka för­tjus­ta som du i att åka bil/ flyg/tåg. Dis­ku­te­ra med ve­te­ri­när om det går att få ut­skri­vet lug­nan­de me­di­cin. Se till att hun­den har till­gång till vat­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.