4. FREESTYLE

Hund - - Sporta Med Vovven -

Freestyle är en re­la­tivt li­ten sport i Sve­ri­ge men i USA är den väl­digt po­pu­lär. Freestyle kan be­skri­vas som lyd­nad till mu­sik.

Fö­ra­ren väl­jer mu­sik och ko­re­o­gra­fi och gör ett pro­gram på 5–10 mi­nu­ter och kan in­ne­hål­la bå­de van­li­ga lyd­nadsmo­ment och mer fan­ta­si­ful­la rö­rel­ser. Pro­gram­met be­döms av tre do­ma­re ef­ter ett sär­skilt be­döm­nings­pro­to­koll. www.shfk.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.