5. NO­SE WORK

Hund - - Sporta Med Vovven -

I no­se work får hun­den an­vän­da ett av si­na främs­ta sin­nen, sitt lukt­sin­ne. Spor­ten går ut på att hund och fö­ra­re sö­ker ef­ter spe­ci­fi­ka dof­ter i oli­ka mil­jö­er. Ge­nom att dof­ten pla­ce­ras på oli­ka höj­der och i mil­jö­er med va­ri­e­ran­de svå­rig­hets­grad, får hun­den bå­de men­tal och fy­sisk sti­mu­lans. Spor­ten krä­ver var­ken avan­ce­rad el­ler kost­sam ut­rust­ning. Istäl­let är det en ak­ti­vi­tet som al­la hundar och hundä­ga­re kan äg­na sig åt. Det en­da som be­hövs är ett in­tres­se för no­s­ar­be­te. www.snwk.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.