6. UT­STÄLL­NING

Hund - - Sporta Med Vovven -

Ut­ställ­ning är en be­döm­nings­sport där en do­ma­re be­dö­mer hun­dens ana­to­mi, hur den är byggd, ras­ty­pis­ka de­tal­jer och till­gäng­lig­het.

Det spe­lar ock­så gans­ka stor roll hur hun­den pre­sen­te­ras. Hun­den ska va­ra ren och borstad, trim­mad el­ler klippt om det krävs för just sin ras. Hun­den ska ock­så kun­na stå still vid tand­vis­ning­en och tra­va fint i kop­pel för att kun­na vi­sa upp si­na rö­rel­ser.

Hun­dar­na be­döms först i sin egen ras och den som blir BIR (bäst i rasen) får täv­la vi­da­re i grup­pen om BIG (bäst i grup­pen). De hundar som bli­vit BIG täv­lar se­dan om BIS (best in show), ut­ställ­ning­ens vack­ras­te hund, det vill sä­ga den hund som bäst mot­sva­rar re­spek­ti­ve rasstan­dard. www.hundut­stall­ning.se

Blir det bra så här?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.