8. RALLYLYDNAD

Hund - - Sporta Med Vovven -

Ral­ly i rallylydnad be­ty­der in­te att det ska gå fort ut­an att det är en ”kart­lä­sa­re”, hund­fö­ra­ren, som ”kör” hun­den runt en ba­nan. Ba­na har skyl­tar som il­lu­stre­rar oli­ka mo­ment som ska ut­fö­ras, till ex­em­pel ”360 gra­der hö­ger”, ”sla­lom”, ”sitt” el­ler ”skic­ka över hin­der”. Al­la hundar kan del­ta och spor­ten har bli­vit en av de po­pu­lä­ras­te i Sve­ri­ge på kort tid se­dan den blev of­fi­ci­ell hundsport 2011. Hundar över 10 må­na­der kan del­ta i täv­ling­ar som är upp­de­la­de i fy­ra klas­ser: ny­bör­ja­re, fort­sätt­ning, avan­ce­rad och mäs­ta­re. Al­la bör­jar i ny­bör­jar­klas­sen och klätt­rar se­dan upp­åt på ska­lan ef­ter att de upp­nått kva­li­fi­ce­ran­de re­sul­tat. Mer in­for­ma­tion på www. bruks­hund­klub­ben.se

Go­dis?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.