Hund­kär­lek

Hund - - Hundar I Böcker -

För­fat­ta­re: Char­lot­ta Von Zweig­bergk (Poc­ket­för­la­get) l När Karin tar bå­ten till Got­land med sin hund Su­ne har hon inga för­vänt­ning­ar på um­gänge. Hon ska ba­ra bo hos Pa­trik, som hon träf­fat som has­ti­gast, för att Su­ne ska pa­ra sig med hans tik Son­ja. Det är allt.

Brän­da av ti­di­ga­re re­la­tio­ner har bå­de Karin och Pa­trik be­stämt sig för att för­bli sing­lar. Men trots de­ras in­ställ­ning bör­jar de öpp­na sig för varand­ra. För­tro­en­den och livs­hem­lig­he­ter ut­byts i den mju­ka got­land­snat­ten. Bris­ten på tillit gör att de in­te kan lå­ta bli att tes­ta varand­ra hårt me­dan de käm­par med den sto­ra frågan: vå­gar de sat­sa på kär­le­ken igen?

Kärlek mel­lan sto­ra och små.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.