Fem­ton hundar

Hund - - Hundar I Böcker -

För­fat­ta­re: André Alex­is (Sout­h­si­de Sto­ri­es) l Ett vad mel­lan gu­dar­na Her­mes och Apol­lon får dem att skän­ka mänsk­ligt med­ve­tan­de och ta­lets gå­va till fem­ton hundar på en av To­ron­tos ve­te­ri­närkli­ni­ker. Grup­pen splitt­ras snart i två, de som in­te vill ve­ta av si­na nya för­må­gor och de som ac­cep­te­rar sin nya verk­lig­het. Gu­dar­na är åskå­da­re när hun­dar­na upp­täc­ker värl­den på nytt. Ben­jy flyt­tar in hos en män­ni­sko­fa­milj, Prin­ce od­lar sin po­e­tis­ka åd­ra och Man­joun ut­veck­lar en re­la­tion med ett män­ni­sko­par som stäl­ler allting på än­da. För­fat­ta­ren André Alex­is åter­upp­täc­ker fa­beln på ett spän­nan­de och lek­fullt sätt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.