Hundä­gar­nas 10 van­li­gas­te bort­för­kla­ring­ar:

Hund - - Hundhälsa -

1 ”Den här rasen ska va­ra rund och ha myc­ket hull. Är den in­te gul­lig?” Ma­rie: Det är van­ligt att man sät­ter på sig skygg­lap­par och väg­rar in­se att hun­den fak­tiskt är över­vik­tig.

2 ”Min hund får näs­tan ald­rig nå­got vid mat­bor­det. Kanske ba­ra nå­got li­tet, li­tet nån gång, men det är väl in­te så far­ligt? Den ska ju ock­så ha li­tet av li­vets go­da….” Ma­rie: Man tyc­ker in­te att den äter så myc­ket och ser in­te allt ex­tra som omärk­ligt slin­ker ner vid mat­bor­det.

3 ”Jag kan ju in­te lå­ta hun­den sväl­ta. En ma­ger hund är ju djur­plå­ge­ri!!!” Ma­rie: Många för­står in­te att över­vikt är be­tyd­ligt far­li­ga­re ur häl­so­syn­vin­kel än om hun­den är mer ma­ger­lagd.

4 ”Trams! Min hund är in­te alls över­vik­tig”. Ma­rie: Många har helt fel upp­fatt­ning om hur hun­den ska se ut och vad som är rätt kropps­form för en hund.

5 ”Jag har för­sökt ban­ta ho­nom fle­ra gång­er ut­an att lyc­kas. Jag ger upp! Ma­rie: Vi ve­te­ri­nä­rer är ett bra stöd när man väl be­stämt sig för att hun­den ska gå ner i vikt.

6 ”Me­nar du att jag ska sväl­ta min stac­kars lil­la fi­na Fi­do? Ma­rie: Många sät­ter lik­hets­tec­ken mel­lan att ge hun­den mind­re mat och att sväl­ta den. Men så är det såklart in­te. Men att kom­ma fram­åt till­sam­mans och tän­ka rätt kan ibland va­ra en ofant­lig ut­ma­ning. Bant­nings­fo­der har en rad bra egen­ska­per och är fram­ta­get för att ge en god mätt­nads­käns­la un­der he­la bant­nings­ti­den och se till att hun­den mår bra un­der ti­den den ban­tar. Det kän­ner många in­te till.

7 ”Min hund väg­rar äta nå­got an­nat.” Ma­rie: Det är ba­ra un­dan­flyk­ter. Det finns en upp­sjö av bra fo­der.

8 ”Jag är mån om att vi ska fort­sät­ta ha ett fint för­hål­lan­de och då mås­te jag ge den be­lö­ning­ar i form av mat. Klart den ska va­ra med vid fa­mil­jens fre­dags­mys.” MA­RIE: Er­sätt chip­spå­sen med en or­dent­lig pro­me­nad med hun­den. Det kom­mer att stär­ka ban­det mel­lan er.

9 ”Det vet ju al­la att bant­nings­mat är dyr. Hur ska jag ha råd med det? Ma­rie: Då läg­ger man in­te ihop al­la wie­ner­bröd man kö­per och stop­par i sin hund. Det blir en hel del peng­ar det ock­så.

10 ”Ni ve­te­ri­nä­rer vill ba­ra tjä­na peng­ar.” Ma­rie: Ing­et kun­de va­ra mer fel. Ve­te­ri­när blir man för att man äls­kar djur.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.