9 följd­sjuk­do­mar en över­vik­tig hund ris­ke­rar att drab­bas av:

Hund - - Hundhälsa -

1. LE­DER. Be­last­ning­en på le­der­na ökar om hun­den väger för myc­ket.

2. AND­NING. Hun­den kan få pro­blem med and­ning­en ef­tersom fett­väv­na­den tryc­ker ihop lung­or­na som får säm­re ka­pa­ci­tet när hjär­tat får svå­ra­re att pum­pa runt blo­det.

3. HJÄRTA. Hjär­tat får ar­be­ta ex­tra myc­ket vil­ket kan le­da till högt blod­tryck. 4. IN­RE ORGAN. Or­ga­nen tving­as job­ba hår­da­re. 5. BLODFETTER. Blod­fet­ter­na ökar vil­ket är skad­ligt för krop­pen ef­tersom det ris­ke­rar täp­pa till ar­tä­rer­na.

6. IMMUNFÖRSVAR. Im­mun­för­sva­ret för­säm­ras.

7. CAN­CER. Fet­ma hos hundar ökar ris­ken för can­cer­sjuk­do­mar vi­sar stu­di­er.

8. HUDPROBLEM. De kan få hudproblem i form av ek­sem ef­tersom de har svårt att kom­ma åt och put­sa sig när de är för kraf­ti­ga. 9. LIVS­LÄNGD. En över­vik­tig hund för­kor­tar i ge­nom­snitt sitt liv med två år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.