Ex­per­ten:

Hund - - Hundhälsa -

”Över­vikt hos hund an­ses fö­re­lig­ga vid en vik­tök­ning på 15-20 pro­cent el­ler mer jäm­fört med nor­mal­vik­ten. Över­vikt hos den unga och väx­an­de hun­den ökar be­tyd­ligt ris­ken för till­växt­stör­ning­ar i ske­lett och le­der samt kan re­sul­te­ra i en ti­dig artro-sut­veck­ling med smär­ta och rö­rel­se­stör­ning. Över­vikt hos den vux­na hun­den ökar be­last­ning­en på le­der­na och dess led­brosk och re­sul­te­rar i en onor­mal broskned­bryt­ning samt ut­veck­ling av artros. Det är vik­tigt att djurä­ga­ren kän­ner till des­sa fak­ta och där­med via vikt­kon­troll kan fö­re­byg­ga ut­veck­ling­en av ett smärt­samt och han­di­kap­pan­de till­stånd hos sin hund.

Ole Fryk­man, Över­ve­te­ri­när, Spe­ci­a­list i ki­rur­gi

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.