Så här får du hun­den att gå ner i vikt:

Hund - - Hundhälsa -

1 FODRET: Till 95 pro­cent hand­lar vikt­minsk­ning om att mins­ka in­ta­get av fo­der. Till­sam­mans med ve­te­ri­nä­ren tar man fram ett bant­nings­pro­gram för hun­den med råd om bant­nings­fo­der och mo­tion. ”Vi räk­nar ut ex­akt hur myc­ket hun­den ska äta per dag och var fjor­ton­de dag får man kom­ma in och väga sin hund. Hun­den ska mins­ka vikt i la­gom takt, det får in­te gå för fort. Vi vill att hun­den ska tap­pa fett och in­te musk­ler. Det bant­nings­fo­der som finns hos ve­te­ri­närkli­ni­ker­na ger en god mätt­nads­käns­la in­ne­hål­ler allt hun­den be­hö­ver för att be­hål­la sin mus­ku­la­tur in­takt.”

2 ÄTANDET: Om du har en hund som kas­tar i sig fodret kan det va­ra en god idé att läg­ga ma­ten i en ak­ti­ve­rings­lek­sak så att hun­den får job­ba li­te för att få tag på ma­ten. Som bonus trä­nas den men­ta­la bi­ten.

3 MO­TIO­NEN: Glöm in­te att mo­tio­ne­ra hun­den or­dent­ligt. Hur myc­ket mo­tion en hund be­hö­ver är jät­tesvårt att sä­ga, det be­ror på ål­der, vil­ken fy­sisk kon­di­tion hun­den är i, om det är en su­per­varm som­mar­dag el­ler en kall vin­ter­dag. Men fem mi­nu­ter runt kå­ken är långt ifrån till­räck­ligt.

4 GODSAKERNA: Tänk på att du gör din hund en otjänst om du fal­ler för tryc­ket att istäl­let för att ge bant­nings­fo­der el­ler an­nat lämp­ligt fo­der ploc­kar fram fa­vo­rit­på­läg­get ur kyl­skåpet. ”Att ban­ta sin hund är en men­tal pro­cess för äga­ren som mås­te släp­pa tan­kar­na om att den är tas­kig mot sin hund när det i själ­va ver­ket är tvärtom. Tänk så­här: Har du nå­gon­sin sett ett djur i vilt till­stånd som är över­vik­tigt? Knap­past! Din hund kom­mer att tac­ka dig med att ge dig, i bäs­ta fall, två ex­tra lev­nads­år.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.