Gil­lar du att ploc­ka FETA FÄSTINGAR -då kan du slu­ta lä­sa här!

Hund - - Hundhälsa -

För de fles­ta svens­kar är fästingar ett gis­sel. In­te minst för al­la som ras­tar si­na djur i na­tu­ren. Väl hem­ma från pro­me­na­den är det van­ligt att hun­den har fler­ta­let blod­törs­ti­ga fästingar som kry­per i päl­sen på jakt ef­ter ett lämp­ligt stäl­le att su­ga blod.

Be­kämp­nings­me­del

Se­dan länge har det fun­nits ke­mis­ka pre­pa­rat, bå­de med och ut­an re­cept, som skyd­dar mot fäs­ting­plå­gan. Många kän­ner dock tvek­sam­het för att an­vän­da des­sa me­del ef­tersom de byg­ger på gif­ter el­ler ke­mi­ka­li­er som vis­ser­li­gen dö­dar fäs­ting­en men sam­ti­digt kan or­sa­ka oöns­ka­de re­ak­tio­ner på bå­de dju­ret och dess om­giv­ning.

Upp­täckt i USA

Att mins­ka fäs­ting­plå­gan ut­an gif­ter och ke­mi­ka­li­er. Det lå­ter näs­tan för bra för att va­ra sant, men tack va­re en upp­täckt i USA är det nu­me­ra möj­ligt.

Ett ef­fek­tivt och gift­fritt al­ter­na­tiv

Nu finns ett na­tur­ligt och gift­fritt al­ter­na­tiv som är myc­ket ef­fek­tivt mot fästingar. Pro­duk­ten finns i bå­de pul­ver- och ta­blett­form och är Sve­ri­ges mest sål­da gift­fria me­del mot fästingar med över 50 mil­jo­ner sål­da do­se­ring­ar.

Testad i ef­fektstu­die

I en ef­fektstu­die bland 9 obe­ro­en­de kenn­lar i Sve­ri­ge på­vi­sa­des pro­duk­tens re­pel­le­ran­de ef­fekt på fästingar. (se www.fix­o­di­da.se/stu­di­er)

Ga­ran­te­rat re­sul­tat

Pro­duk­ter­na an­vänds idag av 10-tu­sen­tals hund och katt­ä­ga­re i Sve­ri­ge och är så ef­fek­tivt att kun­der er­bjuds he­la kö­peskil­ling­en i re­tur om man in­te är nöjd. – Vi har nog mark­na­dens mest ge­ne­rö­sa ga­ran­ti och kun­der­na kan tes­ta pro­duk­ten i 90 da­gar. Vi har eli­mi­ne­rat he­la ris­ken för den som är osä­ker och man får al­la peng­ar till­ba­ka om man in­te är nöjd, in­for­me­rar Mag­nus Dage hos dis­tri­butö­ren Ax­ia.

Nöj­da kun­der

Svens­ka hund och katt­ä­ga­re äls­kar si­na fyr­ben­ta ”fa­mil­je­med­lem­mar” och har höga krav på vad man ger dem. Att pro­duk­ten är ef­fek­tiv trots att den är gift­fri och helt ut­an ke­mi­ka­li­er är nå­got man verk­li­gen upp­skat­tar. Pro­duk­ten bi­drar dess­utom till bätt­re an­de­dräkt och päls vil­ket är ett ex­tra plus, kon­sta­te­rar Ma­nus Dage.

Vad sä­ger ex­per­ter­na?

Tes­ter som ge­nom­förts bland fack­tid­ning­ar och hun­d­ex­per­ter vi­sar att det­ta gift­fria al­ter­na­tiv är myc­ket ef­fek­tivt mot al­la ty­per av fästingar. - Vi har an­vänt Fix­o­di­da i fle­ra år och det fun­ge­rar li­ka bra på al­la ar­ter. Jag ger det även till min egen hund sä­ger Jo­nas Wahl­ström, känd djur­ex­pert från TV och chef för Skan­sen-akva­ri­et.

Fix­o­di­da finns i oli­ka stor­le­kar – som pul­ver el­ler smak­sat­ta ta­blet­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.