Arm­häv­ning­ar och plan­kan

Hund - - Hundliv -

Arm­häv­ning­ar – Jes­si­ca Svens­son och Hic­ko, till väns­ter i bild

FÖR DIG: Trä­ning för bröst, ax­lar och ar­mar. Böj arm­bå­gar­na och job­ba dig ner så långt du kan med brös­tet mot sta­ke­tet. Pres­sa dig upp igen. Uppre­pa! Du kan med för­del va­ri­e­ra hand­po­si­tio­ner­na, håll sma­la­re (mer tri­ceps) el­ler bre­da­re (mer bröst).

Plan­kan – Jes­si­ca Barr­näs och Lei­ja, till hö­ger i bild

FÖR DIG: Trä­ning för din bål och din sta­bi­li­tet. Lu­ta dig mot ett sta­ket el­ler en sten. Stå på tå el­ler gå ner på knä vid be­hov (lät­ta­re). Se till att spän­na ma­gen och bi­be­håll en bra håll­ning med rak nac­ke. ”Lyft dig” upp med di­na ax­lar, pres­sa upp bröst­ryg­gen li­te lätt för att und­vi­ka att du blir häng­an­de i ax­el­le­den. Spänn sä­te och ben lätt. Håll i cir­ka 15–60 se­kun­der. Uppre­pa!

FÖR DIN HUND: Me­dan du gör arm­häv­ning­ar el­ler plan­kan står hun­den med tas­sar­na mot bom­mar­na el­ler sta­ke­tet. Hun­den ska stå kvar i sam­ma po­si­tion tills äga­ren är klar med sin öv­ning. På så sätt trä­nar den bå­de fron­ten och bak­re de­len av ryg­gen samt sin ba­lans.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.