LUGN- OCH RO HOR­MO­NET MÄTS

Hund - - Vårdhund -

50 pa­ti­en­ter mel­lan 3 och 18 år, hälf­ten poj­kar och hälf­ten flic­kor från 95B, en barn­neu­ro­lo­gisk, barn­ki­rur­gisk/or­to­pe­disk av­del­ning där även barn med hjärn­tu­mör som ska ope­re­ras vår­das. Syf­tet är att stu­de­ra hun­dens på­ver­kan på det au­to­no­ma nerv­sy­ste­met hos bar­net samt an­hö­ri­gas, per­so­na­lens och, såklart bar­nets upp­le­vel­ser av hun­den men även hy­gi­en- och al­ler­gi­a­spek­ter. Små, tråd­lö­sa ap­pa­ra­ter som mä­ter hjärt­fre­kvens, hud­kon­duk­tans (svett­kört­lar­nas ak­ti­vi­tet vid po­si­tiv och ne­ga­tiv stress) kopp­las på bar­net fö­re stu­di­estart samt mäng­den kor­ti­sol (stress­hor­mon) och ox­y­to­cin (”lugn- och ro hor­mon”) mäts. Mi­kro­bi­o­lo­gisk od­ling görs på bå­de barn och hund. Al­ler­gen borst­pro­ver ta spå hun­den. Hälf­ten av bar­nen le­ker 30 mi­nu­ter med Livia, som har sin in­struk­tör med sig, där­ef­ter blir det ”egen” lek ut­an hund i 30 mi­nu­ter. Den and­ra grup­pen gör tvärtom – först ”egen” lek och där­ef­ter Livia-lek. Bå­de barn och de­ras an­hö­ri­ga får fyl­la i en­kä­ter fort­lö­pan­de så att forsk­nings­tea­met får re­da på hur de upp­le­ver att få träf­fa, my­sa och le­ka med Livia. Även per­so­nal sva­rar på en­kä­ter fö­re och ef­ter stu­di­en om si­na upp­le­vel­ser av att få en hund som ”kol­le­ga” på av­del­ning­en. Eto­log föl­jer och ob­ser­ve­rar Li­vi­as må­en­de fö­re stu­di­estart, un­der stu­di­en samt ef­ter av­slu­tad stu­die.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.