7 FRÅ­GOR TILL PROFESSORN

Illustrerad Vetenskap (Sweden) - - SIDAN 1 - Es­ke Wil­lerslev

Es­ke Wil­lerslev

1 När in­såg du att du vil­le bli fors­ka­re?

Då jag gjor­de min av­hand­ling om dna från grön­länds­ka iskär­nor. Att upp­täc­ka nå­got helt nytt om värl­den som ing­en an­nan viss­te var en stor up­pen­ba­rel­se för mig. Det är det fort­fa­ran­de. Det är det som hål­ler mig igång som fors­ka­re.

2 Vil­ken är din störs­ta in­spi­ra­tions­käl­la?

Trå­ki­ga fö­re­läs­ning­ar. Av nå­gon kons­tig an­led­ning får jag of­ta mi­na bäs­ta idéer när jag blir uttrå­kad un­der en lång fö­re­läs­ning.

3 Vil­ken är män­ni­skans störs­ta be­drift?

Vår för­må­ga för an­pass­ning och in­no­va­tion. Ing­et an­nat dägg­djur har kun­nat an­pas­sa sig till så vitt skil­da mil­jö­er som män­ni­skan, och inga and­ra kän­da or­ga­nis­mer har för­må­ga att va­ra så in­no­va­ti­va som vi män­ni­skor.

4 Vad är du mest stolt över att ha upp­nått i ditt ar­be­te?

Att ge­nom ve­ten­skap­lig forsk­ning vi­sa att det mänsk­li­ga ras­begrep­pet är en il­lu­sion. När det med ti­den blir im­ple­men­te­rat i vå­ra lär­o­böc­ker kom­mer det för­hopp­nings­vis att för­änd­ra hur vi ser på varand­ra.

5 Vil­ka är de störs­ta obe­sva­ra­de frå­gor­na?

Hur upp­står liv? Finns det liv på and­ra plat­ser i uni­ver­sum? Vad gör oss till män­ni­skor? Hur stor del av vårt liv är pro­gram­me­rat kont­ra på­ver­kat av mil­jö?

6 Vil­ken per­son skul­le du vil­ja träf­fa – död el­ler le­van­de?

La­ko­ta­le­da­ren Sit­ting Bull (Sit­tan­de tju­ren, reds. anm.). Han har all­tid va­rit min sto­ra hjälte och in­spi­ra­tions­käl­la. En sann le­da­re i or­dets rät­ta be­mär­kel­se. Han sat­te dem han led­de hög­re än sig själv och käm­pa­de för det han trod­de på till sista blod­drop­pen.

7 Vil­ken ve­ten­skap­lig upp­täckt över­ras­ka­de dig se­nast?

Att bak­te­ri­er kan kom­mu­ni­ce­ra och ar­be­ta ihop som ett stort team. Det för­änd­rar den grund­läg­gan­de fö­re­ställ­ning­en om “en­kelt” liv och ifrå­ga­sät­ter skill­na­den mel­lan en- och fler­cel­li­ga or­ga­nis­mer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.