MESSI DOMD – VAR AR PROTESTERNA?

Sport­bla­dets Jo­han­na Frän­dén: Det är ung­e­fär li­ka van­ligt att va­ra miss­tänkt för Eko­no­misk brotts­lig­het som att in­te va­ra det bland pla­ne­tens all­ra störs­ta ido­ler

Inside - - Krönika -

En ti­dig mor­gon i slu­tet av maj ring­de det på dör­ren på två pa­rad­vå­ning­ar i den väl­be­ställ­da Pa­ris­för­or­ten Neuil­ly-surSe­i­ne. Ut­an­för vän­ta­de den frans­ka po­li­sens eko­no­mis­ka in­sats­styr­ka och i hu­set bor Ang­el Di María och Ja­vi­er Pas­to­re.

PSG-stjär­nor­na är de två se­nas­te i en lång rad av in­ter­na­tio­nel­la fot­bolls­stjär­nor som miss­tänks för skat­te­brott, se­dan den enor­ma do­ku­ment­ban­ken ”Foot­ball Le­aks” pub­li­ce­ra­des on­li­ne i de­cem­ber för­ra året.

Ba­ra ett par da­gar fö­re gry­nings­rä­den hos ar­gen­ti­nar­na ha­de lag­kam­ra­ten Edin­son Ca­va­nis namn dykt upp i en un­der­sök­ning om miss­tänkt skat­te­pla­ne­ring på Mal­ta, nå­got som fick Pa­ris Saint-Ger­main att stäl­la in hans tänk­ta pr-event sam­ma dag.

Att fot­bolls­spe­la­re och skat­te­sat­ser är en gif­tig kom­bi­na­tion är inga nyheter. Da­gen ef­ter hus­rann­sa­kan hos PSG-spe­lar­na slog den spans­ka högs­ta dom­sto­len fast Leo Mes­sis vill­kor­li­ga fäng­el­se­straff på 21 må­na­der, samt 33 mil­jo­ner kro­nor i bö­ter, som han och hans pap­pa Jor­ge Messi döm­des till för­ra året. Los Mes­sis ska ha un­dan­hål­lit in­täk­ter på ung­e­fär 40 mil­jo­ner kro­nor för den spans­ka sta­ten som i stäl­let pla­ce­rats i skal­bo­lag run­tom i värl­den.

Någ­ra må­na­der ti­di­ga­re ha­de hans an­fall­s­kam­rat i Bar­ce­lo­na, bras­sen Ney­mar, fällts för skat­te­brott och dömts att be­ta­la till­ba­ka his­nan­de 425 mil­jo­ner kro­nor ef­ter de så kal­la­de Pa­na­ma-do­ku­men­ten.

Sam­ma ”för­kla­ring” var­je gång

Lis­tan över fot­bolls­stjär­nor som är miss­tänk­ta el­ler fäll­da för skat­te­brott in­ne­fat­tar ock­så Cristi­a­no Ro­nal­do, Ra­da­mel Fal­cao, Mesut Özil, Ja­vi­er Ma­sche­ra­no och Alex­is Sán­chez. Det är ung­e­fär li­ka van­ligt att va­ra miss­tänkt för ekobrotts­lig­het som att in­te va­ra det bland pla­ne­tens all­ra störs­ta fot­bollsi­do­ler. För­kla­ring­ar­na från de an­kla­ga­des bänk är of­ta de­sam­ma: ”Jag skri­ver ba­ra på de pap­per man ger mig” och ”jag spe­lar fot­boll, men vet ing­et om pen­ning­pla­ce­ring­ar”.

Fle­ra skäl va­ra rik­tigt för­ban­nad

Vad man än an­ser om pro­gres­si­va skat­te­sat­ser finns det nå­got sär­skilt i be­rät­tel­sen kring just de fiff­lan­de fot­bolls­spe­lar­na som bor­de bor­ga för att vi ska bli upp­rör­da. De kom­mer of­ta från en en­kel bak­grund och har sett fat­tig­dom på nä­ra håll. De är sten­ri­ka, ido­li­se­ra­de, fram­gångs­ri­ka och världs­kän­da. De har gjort kar­riär in­om en bransch som i grun­den byg­ger på ide­ell verk­sam­het. Var­för göm­mer de un­dan ge­men­sam­ma me­del på Mal­ta? Var är kam­pan­jer­na där sto­ra id­rot­ta­re stäl­ler sig upp och sä­ger nej till skat­te­pla­ne­ring?

Nej, just det. De är ju ba­ra fot­bolls­spe­la­re och det är ju så med fot­bolls­spe­la­re, till skill­nad från till ex­em­pel kul­tur­per­son­lig­he­ter, att vi in­te bryr oss så myc­ket.

FC Bar­ce­lo­na gjor­de tvärtom en kam­panj för att stöt­ta Leo Messi un­der de ju­ri­dis­ka tu­rer­na, och upp­ma­na­de klub­bens sup­port­rar att gö­ra sam­ma sak un­der hash­tag­gen ”Vi är al­la Messi”. Leo Messi ha­de un­der åren 2007 till 2009, den värs­ta eko­no­mis­ka kris- och spar­ti­den i mo­dern spansk histo­ria, un­dan­hål­lit så myc­ket peng­ar att de ha­de kun­nat fi­nan­si­e­ra ex­em­pel­vis hund­ra­tals in­drag­na lärar­tjäns­ter. Och nu skul­le han få all­män­he­tens stöd?

Det ma­kab­ra för­sla­get häck­la­des snabbt sön­der och sam­man på so­ci­a­la me­di­er runt om i värl­den. Men i öv­rigt hän­de in­te myc­ket. Inga viss­ling­ar möt­te Messi på Camp Nou, inga ”mea cul­pa”-in­ter­vju­er gjor­des i Ka­ta­lo­ni­ens dags­tid­ning­ar. Det var snabbt bu­si­ness as usu­al. Leo Messi var ju trots allt en av fy­ra spe­la­re i den or­di­na­rie Barçael­van som åkt dit för skat­te­brott.

Över­ras­kan­de un­dan­tag

Men det finns för­stås un­dan­tag från den up­pen­ba­ra skat­tesmi­tar­kul­tur som topp­fot­bol­len tycks od­la. Utö­ver att, en­ligt Foot­ball Le­aks, in­te ha pla­ce­rat en en­da eu­ro på öar i skat­te­pa­ra­dis har Re­al Madrid­stjär­nan Ka­rim Ben­ze­ma valt att re­gi­stre­ra sitt eget bo­lag Best of Ben­ze­ma i hemsta­den Lyon. Det­ta trots att den frans­ka bo­lags­skat­ten lig­ger på 33 pro­cent jäm­fört med 5 pro­cent i Spa­ni­en där han är bo­satt. Ka­rim Ben­ze­ma har un­der sin kar­riär va­rit miss­tänkt för att ha haft sex med en min­derå­rig pro­sti­tu­e­rad och står un­der ut­red­ning för ut­press­ning av en lag­kam­rat me­delst sex­vi­deo, nå­got som kos­ta­de ho­nom lands­lags­plat­sen in­för hem­maEM 2016. Dess­utom har han en lång rad fort­kör­nings­do­mar och and­ra mind­re för­se­el­ser på sitt gans­ka dig­ra cv.

Men när det kom­mer till skatte­mo­ra­len är Ben­ze­ma tyd­li­gen li­te av en möns­te­re­lev. All­tid nå­got.

Björn Borg och Inge­mar Sten­mark fick kri­tik när de flyt­ta­de till Mo­naco för att slip­pa svensk skatt på si­na in­koms­ter. Pen­ning­pla­ce­ring­ar i skat­te­pa­ra­dis och miss­tänk­ta ekobrott

Foto: AFTONBLADETS BILDARKIV, AP

har bli­vit var­dag in­om eli­tid­rot­ten i dag. ”Var är kam­pan­jer­na där sto­ra id­rot­ta­re sä­ger nej till skat­te­pla­ne­ring”, frå­gar sig Jo­han­na Frän­dén.

JO­HAN­NA FRÄN­DÉN

jo­han­na.fran­den@af­ton­bla­det.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.