FOTBOLLENS MECKA

Inside - - Guide -

2. VICARAGE ROAD

Lig­ger in­te di­rekt i cen­tra­la

Lon­don, men vad gör man in­te för att få be­sö­ka en Pre­mi­er Le­a­gue-klubb, som dess­utom är starkt för­knip­pad med El­ton John? Går bå­de tåg och tun­nel­ba­na till Wat­ford, men där­i­från in­går ock­så en lång pro­me­nad till are­nan. Ka­pa­ci­tet: 21 500. Are­na­tour: Nej.

TA SIG DIT: Metro­po­li­tan Li­ne, och slut­sta­tio­nen Wat­ford. El­ler tåg till Wat­ford Jun­c­tion Rail­way Sta­tion. Helst tar du där­ef­ter yt­ter­li­ga­re ett tåg till Wat­ford High Street. Om­kring 20 mi­nu­ters pro­me­nad till are­nan från samt­li­ga al­ter­na­tiv.

5. GRIFFIN PARK

För­re Blå­vitt­s­tjär­nan

Lasse Vi­bes Brent­ford FC mis­sa­de åter­i­gen upp­flytt­ning till Pre­mi­er Le­a­gue.

Skyn­da, skyn­da hit, en­ligt pla­ner­na flyt­tar klub­ben in på sin nya are­na någ­ra kilo­me­ter bort sä­song­en 2019/2020. Are­nan kom­mer då att de­las med rug­by­la­get Lon­don Irish. Griffin Park är… in­te helt mo­dern. Men väl­digt brit­tisk till ut­se­en­det. Ka­pa­ci­tet: 12 736. Are­na­tour: Nej.

TA SIG DIT: Tåg till Brent­ford Rail­way Sta­tion (från Wa­ter­loo) och sen en fem mi­nu­ters pro­me­nad till are­nan. El­ler tun­nel­ba­na (Pic­ca­dil­ly Li­ne) till South Ealing. Där­i­från en kvarts pro­me­nad.

3. THE HIVE STADIUM

Su­gen på li­te Le­a­gue Two­fot­boll? Ja, då kan Bar­net och

The Hive Stadium va­ra rätt väg att gå. Are­nan stod klar

2013, men re­no­ve­ra­des och bygg­des om igen i fjol. Are­nan tar in 6 400 åskå­da­re, men när klub­ben fick bygg­lov av kom­mu­nen skrevs det in att in­te mer än 5 176 åskå­da­re får se mat­cher­na. Så are­nan är ald­rig full, men kan va­ra ut­såld.

Ka­pa­ci­tet: 6 400/5 176. Are­na­tour: Nej. TA SIG DIT: Ju­bi­lee Li­ne, gå av på Ca­nons Park. Där­i­från är det ba­ra fem mi­nu­ters pro­me­nad till are­nan.

6. CRAVEN COTTAGE

All­tid go och fa­mil­jär stäm­ning på Ful­hams mat­cher, och in­te spe­ci­ellt svårt att få bil­jet­ter hel­ler. Nack­de­len är att det krävs en rätt re­jäl pro­me­nad till are­nan från när­mas­te tun­nel­ba­nesta­tion. Ka­pa­ci­tet: 25 700. Ut­bygg­nad till 30 000 pla­ne­ras. Are­na­tour: £15.

TA SIG DIT: District Li­ne till Put­ney Bridge. Sen 15 mi­nu­ters pro­me­nad.

4. LOFTUS ROAD

En av sta­dens mest cen­tra­la are­nor, och ock­så en av de mest an­norlun­da.

Lå­ga läk­ta­re, där al­la har sam­ma höjd. Att de är sam­man­bygg­da gör dock att at­mo­sfä­ren blir bätt­re än den va­rit med öpp­na hörn. Qu­e­ens Park Rang­ers lig­ger i Cham­pi­ons­hip och det finns pla­ner på att flyt­ta till en ny are­na i nord­väst­ra Lon­don. Ka­pa­ci­tet: 18 439. Are­na­tour: £15.

TA SIG DIT: Cen­tral Li­ne el­ler Ham­mersmith Li­ne (White Ci­ty el­ler Wood La­ne Sta­tion). Kort pro­me­nad där­i­från till are­nan. Ob­ser­ve­ra att sta­tio­nen med det an­nars lo­gis­ka nam­net Qu­e­ens Park lig­ger i ett helt an­nat om­rå­de.

7. STAMFORD BRIDGE

Sista sä­song­en det går att be­sö­ka Stamford

Bridge, sen tar om­bygg­na­tio­nen vid. Ett mås­te att bli Chel­sea­med­lem för att ha chan­sen att få tag i plå­tar, även om dy­ra­re Hospi­ta­li­ty-bil­jet­ter ock­så finns. Ka­pa­ci­tet: 41 837. Are­na­tour: £19. TA SIG DIT: District Li­ne, gå av på Ful­ham Bro­ad­way.

1. WEMBLEY

En av värl­dens mest kän­da fot­boll­sa­re­nor, även ef­ter ny­bygg­na­tio­nen. Eng­lands hem­ma­lands­kam­per spe­las här, lik­som cup­fi­na­ler och playof fmat­cher från de läg­re di­vi­sio­ner­na. Lands­kam­per och playof fmat­cher är minst svårt att få bil­jet­ter till, men var ute i tid. Även på ic­ke-match­da­gar kan are­nan va­ra värd ett be­sök, en sta­di­onrund­tur är en upp­le­vel­se. Utö­ver att få gå ge­nom spelar­tun­neln kan man ock­så få tit­ta på rib­ban från VM-fi­na­len 1966. Näs­ta match, Eng­land–Slo­va­ki­en den 4 sep­tem­ber. Tot­ten­ham spe­lar här näs­ta sä­song, följt av Chel­sea året där­på. Ka­pa­ci­tet: 90 000. Are­na­tour: £20.

TA SIG DIT: Tre t-ba­ne­lin­jer (Ba­ker­loo, Ju­bi­lee och Metro­po­li­tan), där de två sist­nämn­da stan­nar på Wembley Park, en kort pro­me­nad från are­nan.

8. KINGSMEADOW

AFC Wim­ble­don bil­da­des

2002 av Wim­ble­don FCfans som en pro­test mot

WFC:s flytt till Mil­ton Key­nes.

Har se­dan dess gjort en ra­ketre­sa från di­vi­sion 9 till Le­a­gue One. Pla­ner finns på flytt till en ny are­na i Wim­ble­don­om­rå­det. Kingsmeadow ska då tas över av Chel­sea och an­vän­das för mat­cher med dam- och ju­ni­or­lag. Ka­pa­ci­tet: 5 339. Are­na­tour: Nej.

TA SIG DIT: Tåg från Lon­don Wa­ter­loo, gå av på Nor­bi­ton. Där­i­från en kvarts pro­me­nad till are­nan.

9. EMIRATES STADIUM

Ar­se­nal byt­te från klas­sis­ka Hig­h­bu­ry till dub­belt så sto­ra Emirates Stadium, men det vo­re en lögn att sä­ga att stäm­ning­en blev dub­belt så hög. Än­då stän­digt ut­sålt, och det krävs med­lem­skap i klub­ben för att ha chan­sen till bil­jett. Kanske lät­ta­re att få till en Eu­ro­pa Le­a­gue-match i höst? Ka­pa­ci­tet: 60 000. Are­na­tour: £22–40. TA SIG DIT: Pic­ca­dil­ly Li­ne, sta­tio­nen he­ter för­stås Ar­se­nal.

10. WHITE HART LA­NE

Chan­sen att få se en match på White Hart La­ne är bor­ta.

Are­nan rivs i skri­van­de stund för att ge plats åt Tot­ten­hams nya monster­byg­ge, som än­nu sak­nar namn. Men ett be­sök på den klas­sis­ka plat­sen kan ju va­ra trev­ligt än­då, an­nars spe­lar Tot­ten­ham på sin nya are­na från och med 2018/2019. Ka­pa­ci­tet: 61 000 (nya are­nan).

TA SIG DIT: Bäst och snab­bast är att ta tå­get från Li­ver­pool Street och gå av på White Hart La­ne el­ler Nort­hum­ber­land Park. Även tun­nel­ba­na till Se­ven Sis­ters fun­ge­rar, men då vän­tar en halv­tim­mes pro­me­nad till are­nan.

14. THE DEN

Att be­sö­ka The Den är all­tid en upp­le­vel­se, på gott och ont. Mill­wall är till­ba­ka i Cham­pi­ons­hip näs­ta sä­song, och det kan va­ra lä­ge att be­sö­ka are­nan snabbt. De lo­ka­la po­li­ti­ker­na vill tvinga iväg klub­ben från are­nan.

Ka­pa­ci­tet: 19 734. Are­na­tour: £12.

TA SIG DIT: Det går att åka tun­nel­ba­na (Ju­bi­lee Li­ne), men från Ber­mondsey är det 20 mi­nu­ters pro­me­nad. Bätt­re då att ta tå­get från Lon­don Bridge och gå av på South Ber­mondsey Rail­way Sta­tion. Ba­ra ett par mi­nu­ters pro­me­nad där­i­från till are­nan.

11. THE MATCHROOM STADIUM

Klas­sis­ka Ley­ton Ori­ent,

Lon­dons näst älds­ta klubb, åk­te i vå­ras ur Le­a­gue Two och är nu på ran­den till kon­kurs. Are­nan har ett spon­sor­namn, men kal­las av sup­port­rar­na fort­fa­ran­de för Bris­ba­ne Road. Ka­pa­ci­tet: 9 271. Are­na­tour: £10.

TA SIG DIT: Cen­tral Li­ne, gå av på Ley­tonsto­ne.

12. LON­DON STADIUM

West Ham flyt­ta­de till OS­sta­di­on in­för fjol­å­ret. För­hål­lan­de­vis en­kelt att få bil­jet­ter om man är ute i god tid.

En av Eng­lands störs­ta are­nor. Ka­pa­ci­tet: 60 000. Are­na­tour: £17–19. TA SIG DIT: Cen­tral el­ler Ju­bi­lee li­ne, gå av på sta­tio­nen Strat­ford.

13. SELHURST PARK

Det är ett par oli­ka klub­bar som spe­lat på Selhurst Park, men nu­me­ra är det en­bart hem­ma­plan för Pa­la­ce. Småtrev­lig are­na, men Pa­la­ce har som krav att man är klubb­med­lem för att få kö­pa bil­jett. Ka­pa­ci­tet: 26 225. Are­na­tour: Nej.

TA SIG DIT: Finns ing­en tun­nel­ba­na nä­ra, så ta tå­get från Lon­don Bridge el­ler Wa­ter­loo. Gå av på Selhurst.

15. THE VALLEY

Elfs­borg­si­ko­nen Mat­hi­as

Svens­sons gam­la klubb be­fin­ner sig nu­me­ra mitt i Le­a­gue 1. The Valley är en stor are­na, och of­tast går det ut­an pro­blem att dy­ka upp på match­da­gen och kö­pa bil­jett på plats. Om­byggd och mo­der­ni­se­rad i bör­jan av 2000-ta­let, nu är det ba­ra den lil­la bor­t­aläk­ta­re som ser ut som en kvar­le­va från 1980-ta­let. Ka­pa­ci­tet: 27 111. Are­na­tour: Nej.

TA SIG DIT: Finns ing­en tun­nel­ba­na i när­he­ten av The Valley, men det går bus­sar från North Gre­enwich sta­tion (Ju­bi­lee Li­ne). När­mast är dock att ta tå­get di­rekt från Cha­ring Cross el­ler Lon­don Bridge och sen gå av på Charl­ton Rail­way Sta­tion.

fjor­ton fot­bolls­klub­bar. LON­DON. En stad, ett tun­nel­ba­ne­nät, och er­bju­der allt Lon­don är värl­dens störs­ta fot­bolls­stad till Bar­net och Brent­ford. från Chel­sea, Tot­ten­ham och Ar­se­nal som kan bli ditt livs fot­bolls­helg, Sport­bla­det gui­dar dig till...

Text: Hen­rik Lund­gren

A. WIM­BLE­DON Värl­dens mest tra­di­tion­styng­da ten­nistur­ne­ring är en upp­le­vel­se utö­ver det van­li­ga att be­sö­ka. Bil­jet­ter? Ba­ra att stäl­la sig i den be­röm­da ”The queue” ut­an­för – folk till och med över­nat­tar för att va­ra säk­ra på att få en bil­jett....

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.