INSIDE

Inside - - Vad Hände Sen? -

FÖLJ MED BA­KOM KULISSERNA PÅ RE­SAN TILL SVE­RI­GES

TI­ON­DE VM-GULD

När vi kom­mer in mot svens­ka grän­sen mö­ter två JAS 39 Gri­pen upp oss. De fly­ger gans­ka nä­ra och vi blir es­kor­te­ra­de he­la vägen till Ar­lan­da.

Förs­ta da­gen, i bör­jan på maj, som jag är ”inside” hos Tre Kro­nor.

Det snö­ar ute som man kan se. Strax ef­ter det här mö­tet ring­er Jo­han ”Gar­pen” Gar­pen­löv till Wil­li­am Nylander och får klar­tec­ken till

VM-spel. Bil­den till hö­ger är från om­kläd­nings­rum­met när he­la la­get är sam­lat för förs­ta gång­en. El­ler he­la la­get, det tril­la­de

in spe­la­re ef­ter hand, men det är förs­ta sam­ling­en i Stock­holm.

Sen är det dags att pro­va ut VM-ko­sty­men. Skäm­ten om hoc­keyrum­por, di­sco­trä­ning och så vi­da­re hag­lar mel­lan spe­lar­na. Ma­te­ri­a­let är vik­tigt. Oli­ver Ek­man Lars­son har en ”su­perk­nopp” på sin

klub­ba. Längst har Victor Hed­man och kor­tast Li­nus Omark. Hed­man (till hö­ger) gör av med ung­e­fär hund­ra klub­bor och tio par skrid­skor per år. Han gil­lar nya skrid­skor. Klub­bor­na by­ter han of­tast för att de blir mju­ka.

Då säljs de i sup­por­ter­bu­ti­ken så att klub­ben får li­te peng­ar till­ba­ka. I bus­sen är det kort­spe­let Bluff som gäl­ler. Det är all­tid sam­ma gäng som spe­lar. Det är kon­stant li­vat och fullt ös. An­ton Strål­man sit­ter all­tid i mit­ten längst bak. Victor Hed­man är snett åt väns­ter

och Gabri­el Lan­de­skog har all­tid sin plats till hö­ger.

Grön­borg gör sig i ord­ning. Fö­re var­je match gick han in och

rät­ta­de till slip­sen in­nan han gick ut och coacha­de i bå­set. Vår­vär­men har kom­mit till Tjec­ki­en och ishal­len blir otro­ligt varm. Det är svårt att ky­la ner i om­kläd­nings­rum­men så Ed­die Läck sit­ter med två fläk­tar för att för­sö­ka sval­ka sig. Han svet­tas otro­ligt myc­ket och för­lo­rar mel­lan fy­ra och sex ki­lo en tuff match, trots att han dric­ker ung­e­fär fy­ra li­ter. Gabri­el Lan­de­skog han­te­rar vär­men

bätt­re och stret­char in­för Ri­kard Grön­borgs match­ge­nom­gång. John Kling­berg har stått upp i mitt­zon och fått en smäll på mun­nen. Han får dra ut två och en halv tand och läs­par när han pra­tar. Än­då vill han ut och fort­sät­ta spe­la, men lä­ka­ren stop­par ho­nom ef­tersom det är en ”ovik­tig” trä­nings­match. Han går mot­vil­ligt med på det, men sä­ger att han ha­de gått ut och spe­lat om det va­rit VM.

Han fort­sät­ter att läs­pa res­ten av tur­ne­ring­en och får smek­nam­net ”Sir Väs”.

Änt­li­gen på plats i Köln – då bör­jar all­va­ret di­rekt. I ett om­kläd­nings­rum finns ett ping­is­bord som blir po­pu­lärt hos många. Det hin­ner bli många mat­cher rund­ping­is. Vem som är bäst är dis­ku­ta­belt. Wil­li­am Nylander är duk­tig och Nick­las Bäck­ström

spe­lar myc­ket när han an­slu­ter. Jag vin­ner över Li­nus Omark i al­la fall. Det förs­ta Eli­as Lind­holm all­tid gör när han kom­mer in i om­kläd­nings­rum­met är att ta av ko­sty­men, sli­ta av sig slip­sen, knäp­pa upp trö­jan och stå och

tej­pa klub­ban i, ja... ni ser. En li­ten ru­tin han har in­för var­je match. Bil­den som till viss del kom att sym­bo­li­se­ra VM, men som fram­för allt vi­sar hur hoc­key­spe­la­re är. De är mång­mil­jo­nä­rer men bryr sig än­då in­te så myc­ket om de­tal­jer. Som Oli­ver Ek­man Lars­son och Victor Hed­man som klär på sig ut­rust­ning­en som om de är på nå­got U12-lä­ger och åker buss till are­nan fastän det är VM. För­kla­ring­en till att de in­te byt­te om i mat­cha­re­nan? VM-la­gen val­de om­kläd­ning­s­um ef­ter rank­ning. När det var Tre Kro­nors tur att väl­ja var al­la bra om­kläd­nings­rum i hu­vud­a­re­nan upp­tag­na så man val­de där­för att ta det störs­ta i trä­nings­a­re­nan som lig­ger 500 me­ter bort. På match­da­gar

har man åt­minsto­ne ett li­tet till­fäl­ligt om­kläd­nings­rum i hu­vud­a­re­nan att va­ra i fö­re och un­der mat­chen. Wil­li­am Nylander fo­ku­se­rar. Vik­tor Fasth går för­bi med hör­lu­rar­na. Dem har han all­tid på sig, näs­tan he­la vägen fram till match.

An­ton Strål­man i en pe­ri­od­pa­us.

Li­nus Omark, Jo­el Eriks­son Ek och Gabri­el Lan­de­skog de­talj­stu­de­rar si­na in­sat­ser i fö­re­gå­en­de match. De tag­gas i allt som de gör på isen och kan kol­la in al­la by­ten och si­tu­a­tio­ner som de är in­blan­da­de i. Mål­vak­ter­na kan kol­la

al­la si­na rädd­ning­ar, fast de bru­kar of­tast få det i si­na Ipads.

Carl Söderberg sli­ter hårt på isen i vär­men som var på­tag­lig.

Wil­li­am Nylander spe­ci­altej­par sin klub­ba för att få den pre­cis som han vill ha den.

Ett gäng spe­la­de all­tid tvånudd in­nan mat­cher­na.

Ri­kard Grön­borg kör ge­nom­gång in­för en match. Jo­a­kim Nord­ström tit­tar på en scou­tingrap­port. De görs på mot­stån­dar­mål­vak­ter­na in­för var­je match för att be­ly­sa var de släp­per in flest mål. Sen rul­lar det all­tid en film när de släp­per in mål.

Lä­ka­re Björn Wal­de­bäck syr Victor Hed­man un­der mat­chen mot Ita­li­en. Tre st ygn blir det. Hed­man t yc­ker det är onö­digt, att av al­la mat­cher skä­ra upp an­sik­tet mot Ita­li­en. Han ha­de räk­nat med att gö­ra det i en VM-fi­nal el­ler så. ”Se till att få det här snyggt nu, jag har re­dan ett ärr på and­ra si­dan,” sä­ger han och syf­tar på ska­dan han fick ef­ter att

vi­si­ret sprack och skar upp kin­den. Mitt i allt får jag as­si­ste­ra och hål­la i li­te nål och tråd mel­lan var­ven.

An­ton Strål­man sit­ter i bus­sen på väg till match. Det är en helt an­nan stäm­ning i bus­sen när det är dags för fajt. Det är fullt fo­kus, ing­en som skrat­tar, ing­en som sko­jar. Hör­lu­rar sit­ter på,

folk tit­tar rakt fram, fo­kus är på mat­chen och spe­lar­na går in i sig själ­va. Ed­die Läck kas­tar all­tid sin plock och stöt till ma­te­ri­a­la­ren

som sät­ter dem på tork. Ko­sty­mer­na trängs på en stång un­der mat­cher­na. Någ­ra spe­la­re hop­par ba­ra ur ko­sty­mer­na och kal­ling­ar­na, spring­er in i om­kläd­nings­rum­met och sät­ter på sig un­der­ställ och ut­rust­ning. Jo­a­kim Nord­ström spru­tar vatten. Of­tast vill

spe­lar­na va­ra blö­ta i hå­ret så att hjäl­men ska kun­na gli­da och in­te va­ra torr och sit­ta fast. Men

just här var han kanske li­te varm ock­så. Det är fullt fo­kus på bän­ken. Även om det

som här ”ba­ra” är en van­lig trä­ning. Ma­te­ri­a­la­re An­ders ”Pud­ding” Wei­der­stål bär ut al­la klub­bor till bå­set. In­nan match stäl­ler spe­lar­na upp klub­bor­na och mär­ker dem som ska med till bå­set. Al­la har num­mer på si­na klub­bor

så att ”Pud­ding” snabbt ska kun­na läm­na över en ny om det be­hövs.

Den kanske mest när­gång­na bil­den i he­la VM. Jonas Bro­din kis­sar – på den of­fent­li­ga to­a­let­ten. Tre Kro­nor har ett matchom­kläd­nings­rum där det in­te finns till­gång till toa, så om nö­den gör sig påmind får spe­lar­na snällt ta sig hit. Av en hän­del­se rå­kar jag be­fin­na mig där när Bro­din tras­kar in.

”Får man in­te ens va­ra ifred när man står och pis­sar?”, sä­ger han skämt­samt. Så är det när man är ”inside”.

John Kling­berg lad­dar för match på sitt eget sätt. För att or­ka spe­la hoc­key be­hövs mat.

Här sit­ter brö­der­na Kling­berg med Ed­die Läck som har gjort en haklapp av sin

ser­vett så att han kan sle­va i sig pas­tan. Ric­kard Grön­borg gör en sista no­te­ring in­nan han går in i om­kläd­nings­rum­met

och snac­kar med spe­lar­na.

Jo­el Lundqvist gör sig re­do för match. Ef­tersom han är lag­kap­ten sit­ter han all­tid i mit­ten för att kun­na

se al­la. Ef­ter Grön­borg är det han som bru­kar pra­ta mest i om­kläd­nings­rum­met för att pep­pa spe­lar­na.

Brö­der­na Lundqvist ef­ter förs­ta mat­chen till­sam­mans i VM. Det blev se­ger så de tjo­ar och tjim­mar och tyc­ker att li­vet är all­mänt här­ligt.

An­ton Strål­man häl­sar på fa­mil­jen. Han har fy­ra barn som kom­mer in i om­kläd­nings­rum­met då och då och spring­er runt ef­ter mat­cher­na.

Oli­ver Ek­man Lars­son fick in­te ens va­ra ifred i duschen.

Det blev myc­ket du­schan­de för spe­lar­na un­der tur­ne­ring­en – näs­tan två gång­er per dag.

Gabri­el Lan­de­skog pas­sar på att gö­ra sig ro­lig över Ek­man Lars­son och

Kling­berg på tågre­san till Pa­ris. Henke Lundqvist fun­de­rar på nå­got. Kling­berg slår ihjäl ti­den med

att spe­la golfspel.

Schweiz stö­kas un­dan i kvarts­fi­na­len. Ef­ter kvarts­fi­nal­se­gern i Pa­ris blir

det buss­re­sa till­ba­ka till Köln. Carl Kling­berg sko­jar med Ed­die Läck. Läck ha­de

bu­sat till det in­nan bil­den så han får igen här.

Victor Hed­mans sår har bör­jat lä­ka ef­ter in­grep­pet.

stäm­ning.

Trun­kar­na är fär­dig­pac­ka­de och re­do att åka till­ba­ka till Köln. Det är här­lig och lät­tad

på ho­tel­let i Köln Fram­för allt hos Gabri­el Lan­de­skog. Han har va­rit kax­ig och läm­na­de kvar sin pack­ning

för se­mi­fi­na­len. för han var så sä­ker på att de skul­le vin­na mot Schweiz och kom­ma till­ba­ka till Köln

Wil­li­am Nylander får aku­punk­tur med el av su­per­rys­sen Vla­di­mir Ego­rov, även kal­lad troll­kar­len från

Kali­ning­rad. Han har en sorts be­hand­ling som fun­ge­rar väl­digt bra på hoc­key­spe­la­re. Ed­die Läck slår ihjäl ho­tell­dö­den med Fa­ce­ti­me. Oklart var­för han har fins­kor­na på sig, men det är nog för att jag bett ho­nom att läg­ga sig i säng­en. Sto­ra match­ge­nom­gång­en in­för

fi­na­len mot Ka­na­da. Hen­rik Lundqvist har ska­dat sig da­gen in­nan fi­na­len och tror själv in­te på spel mot Ka­na­da.

När han kom­mer till are­nan står läkar­tea­met re­do. På bil­den syns Björn Wal­de­bäck i vit piké, längst till hö­ger Vla­di­mir Ego­rov, skal­li­ga man­nen är mål­vaktsträ­na­ren Ste­fan Lad­he. Jo­han Sö­der­ström kör ult­raljud på knä­et me­dan An­ton Strål­man tit­tar på och på brit­sen bred­vid vän­tar Oli­ver Ek­man Lars­son. Det är fullt upp för läkar­tea­met som ef­teråt kör en mi­ni­kon­fe­rens i un­der­sök­nings­rum­met. Man kom­mer fram till att det in­te är nå­gon fa­ra för Henke att spe­la, att ska­dan in­te kan för­vär­ras.

Ego­rov kör li­te aku­punk­tur och Wal­de­bäck test­läg­ger en be­döv­ning. Henke sät­ter på sig ut­rust­ning­en för att tes­ta rö­rel­ser­na. Det är in­te själv­klart om det kom­mer att gå, så han vän­tar med be­sked till kväl­len.

Ed­die Läck, som är tred­je­mål­vakt och egent­li­gen ska sit­ta på läk­ta­ren, vär­mer upp och är kvar i om­kläd­nings­rum­met tills mat­chen bör­jar, för att se om Henke kan spe­la.

Osä­kert in i det sista.

Det tar ett tag, men när Ri­kard Grön­borg väl kom­mer in i om­kläd­nings­rum­met fi­rar han

med la­get. Victor Hed­man kol­lar ige­nom al­la gra­tu­la­tio­ner

på sin te­le­fon. Straff­se­ger mot Ka­na­da, ett re­dan klas­siskt Wil­li­am Nylander-hopp på Hen­rik Lundqvist och ett ef­ter­trak­tat VM-guld. Det tar tid in­nan skum­pan kom­mer in i om­kläd­nings­rum­met,

så Gabri­el Lan­de­skog fi­rar med vatten när in­ter­na­tio­nell me­dia kör­de se­gerin­ter­vju­er. Som van­ligt är det An­ders ”Pud­ding” Wei­der­stål som fix­ar allt – så han be­stäl­ler

piz­za som han själv pas­sar på att tes­ta. Wil­li­am Nylander får ock­så i sig en bit. Hen­rik Lundqvist har så ont ef­ter fi­na­len att han in­te ens kan fi­ra med la­get i bub­bel­poo­len.

Han kan knappt gå ef­teråt så han får be­hand­ling och får ta en öl i lä­kar­rum­met.

Ri­kard Grön­borg tar sitt fi­ran­de vi­da­re till poo­len. Han vi­sar säl­lan käns­lor på det här

sät­tet. Ef­teråt be­rät­tar han att det

var ex­tra käns­lo­samt ef­tersom han coachat många av spe­lar­na se­dan ju­ni­or-VM. Först ner i poo­len är dock Gabri­el Lan­de­skog som hop­par i med full ut­rust­ning och ba­ra skri­ker och jub­lar i ren gläd­je in­nan

han får tag på po­ka­len. Han får så klart säll­skap av lag­kam­ra­ter­na så små­ning­om. Victor Rask får ock­så lå­na po­ka­len för att för­e­vi­ga

fi­ran­det.

Al­la fa­mil­jer­na tar emot la­get när de rul­lar ut med bus­sen ef­ter att ha fi­rat klart i om­kläd­nings­rum­met och poo­len.

Victor Hed­man tar hand om buck­lan i bus­sen på väg till ho­tel­let där fi­ran­det så klart fort­sät­ter. Lag­led­ning­en har in­te bo­kat nå­got ef­tersom de ska fly­ga hem ti­digt i mor­gon, så fes­ten blir i ett kon­fe­rens­rum på

ho­tel­let. Men det bryr de sig fö­ga om. Ef­ter ba­ra två tim­mars sömn är det dags att åka hem,

så An­ton Strål­man får ta sig en po­wer­nap.

Mar­cus Krüger sät­ter sig i cock­pit med po­ka­len och får va­ra med un­der land­ning­en i Stock­holm. Väl på mar­ken tas de emot av brand­bi­lar som spru­tar vatten

in­nan de kli­ver på en ny buss för att åka till… …Ser­gels torg för att ta emot fol­kets ju­bel. Det be­ty­der myc­ket för spe­lar­na att det är så myc­ket folk. De har verk­li­gen sett fram

emot det och haft som mål­bild att få lyf­ta buck­lan här.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.