Borg om Con­nors: ”En stor skit”

Inside - - Sport -

TEN­NIS

I be­gyn­nel­sen var ten­ni­sen en gent­le­man­nasport. Se­dan kom Ilie Nas­ta­se, Jim­my Con­nors och John McEn­roe, som het­sa­de mot­stån­da­re, do­ma­re och in­te minst varand­ra med barn­för­bjud­na ord och ob­sce­na ges­ter.

ITF, det in­ter­na­tio­nel­la ten­nisför­bun­det, in­för­de 1975 en upp­fö­ran­de­kod in­om herr­ten­ni­sen, men den ver­ka­de in­te gäl­la den här tri­on. I slu­tet av sam­ma år, un­der Mas­ters­slut­spe­let i Kung­li­ga ten­nishal­len, upp­träd­de Nas­ta­se så il­la att Art­hur As­he läm­na­de ba­nan.

McEn­roe spe­la­de ett oräk­ne­ligt an­tal hat­mat­cher mot fram­för allt Ivan Lendl och Con­nors, men tack va­re hans re­la­tion till Björn Borg und­kom de svens­ka spe­lar­na ame­ri­ka­nens åter­kom­man­de van­sin­nes­ut­brott.

Det var an­norlun­da med Con­nors. Borg har kal­lat ho­nom ”en stor skit” och ing­en ver­kar ha syn­punk­ter på den be­skriv­ning­en.

Ame­ri­ka­nen som vann 109 tit­lar för­sök­te skräm­ma slag på si­na kon­kur­ren­ter – till och med på trä­ning. Mats Wi­lan­der var ba­ra 17 år när han vann Frans­ka öpp­na 1982, men när han förs­ta gång­en läm­na­de cent­re­cour­ten på Ro­land Gar­ros kän­de han sig som ett skär­rat barn.

In­för tur­ne­ring­en vil­le ju Con­nors ha den unge svens­ken som spar­ring­part­ner, och han fick för­stås som han vil­le. När det blev ga­me­spel och ”Jim­bo” ham­na­de i ett 1–4-un­der­läge vi­sa­de han sitt rät­ta jag.

– You fuc­king cock suc­ker, vrå­la­de han och spän­de ögo­nen i Wi­lan­der.

And­ra svens­kar har lik­nan­de min­nes­bil­der att åter­ge.

– Jag möt­te Con­nors någ­ra gång­er och det var spe­ci­ellt att mö­ta ho­nom i USA, där han var en stor stjär­na. Un­der mat­cher­na kun­de han, när han trod­de att jag in­te såg, här­ma mig för att få publi­ken att skrat­ta. Det var li­te fu­la sa­ker, sä­ger för­re världs­fem­man An­ders Jär­ryd.

– McEn­roe var mest arg på do­ma­ren och sig själv, men när nå­gon led­de mot Con­nors bör­ja­de han tit­ta på en. En gång möt­tes vi i se­mi­fi­na­len i In­di­an Wells. När jag tog led­ning­en med 4–3 i förs­ta set gick han, på väg till sid­by­tet, för­bi mig och sa: ”I’m gon­na kick your fuc­king ass!” Se­dan fort­sat­te han så un­der he­la mat­chen. Det var hans sätt att för­sö­ka vän­da mat­cher, men jag vann i två ra­ka, sä­ger Jo­a­kim Ny­ström.

Se­dan Nas­ta­ses, Con­nors och McEn­ro­es da­gar har de svar­ta få­ren i ten­nisha­gen bli­vit fär­re och fär­re, men spe­la­re som Jeff Ta­ran­go, Ma­rat Sa­fin, An­dy Rod­dick, Lley­ton Hewitt och livs­tids­av­stäng­de Da­ni­el Köl­le­rer har pro­vo­ce­rat och psy­kat sin om­giv­ning.

De se­nas­te åren är det dock ba­ra Nick Kyr­gi­os som har stuc­kit ut. I augusti 2015 ska­pa­de han ru­bri­ker då han, un­der en på­gåen­de match i Montre­al, klar­gjor­de att lands­man­nen Tha­na­si Kok­kina­kis har haft sex med mot­stån­da­ren Stan Wawrin­kas flick­vän Don­na Ve­kic. Ef­ter bö­ter, bu­rop och psy­ko­log­hjälp ver­kar även Kyr­gi­os nu ha rät­tat in sig i le­det.

– Det är då­ligt med ”trash talk” in­om ten­ni­sen i dag. Do­mar­na är bra på att stäv­ja det, sä­ger Jo­a­kim Ny­ström, som är del­tidscoach åt Do­mi­nic Thi­em och fort­fa­ran­de verk­sam på ATP-tou­ren.

Ny­ström och Jär­ryd 1983.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.