”You guys al­ways crack un­der pressu­re”

Inside - - Sport -

FRIIDROTT

Det fö­re­kom­mer psyk­krig i sprint­värl­den, och vid åt­minsto­ne ett till­fäl­le har det spå­rat ur to­talt. 1994, i sam­band med den pen­ning­stin­na GP-täv­ling­en i Zürich, rök Dennis Mit­chell och Ola­pa­dae Ade­ni­ken ihop i lob­byn på de ak­ti­vas ho­tell så att blo­det spru­ta­de.

Un­der si­na glans­da­gar lek­te Tor­björn Eriks­son med de sto­ra tuf­fa sprint­poj­kar­na.

– Jag vet in­te hur det är i and­ra gre­nar, men det känns som att det blir mest kon­flik­ter i sprin­ten, där det är myc­ket testos­te­ron, sä­ger han.

Al­la som följt ett fri­id­rotts­mäs­ter­skap vet att lö­par­na rör sig som en sam­ling tup­par, men det är säl­lan de psy­kar varand­ra ver­balt. ”Grycks­bo­ex­pres­sen” kan ba­ra min­nas att han upp­levt det vid ett till­fäl­le, in­för sta­fett­fi­na­len i Stuttgart-VM 1993. I hu­vud­rol­len: Jon Drum­mond. Ame­ri­ka­nen var känd för sin buff­lig­het och väg­ra­de läm­na ba­nan när han ti­di­ga­re un­der mäs­ter­ska­pet blev dis­kad i kvarts­fi­na­len på 100 me­ter.

– Jon Drum­mond var spe­ci­ell och un­der upp­värm­ning­en sprang han och kax­a­de sig li­te ut­an att sä­ga så myc­ket. Till slut gav Lin­ford Christie ho­nom en blick och sa: ”You guys al­ways crack un­der pressu­re.” Då blev jag li­te för­vå­nad ef­tersom fri­id­rot­ten är gans­ka rent från så­dant. Man snac­kar in­te ut­an fo­ku­se­rar på sitt, sä­ger Tor­björn Eriks­son.

Höjd­hop­pa­ren Pa­trik Sjöberg upp­lev­de ald­rig nå­got ”trash talk” un­der si­na år på värl­dens fri­id­rotts­a­re­nor.

– Vi ha­de ju ing­en kropps­kon­takt och det fanns inga tid­ta­garur. Då fun­kar det in­te att bör­ja ”tras­h­tal­ka” om nå­gons mam­ma och sys­ter, sä­ger fri­id­rotts­le­gen­da­ren.

Han um­gicks fli­tigt med de and­ra höjd­hop­par­na, men de som av­stod från Grand Prix­täv­ling­ar för att för­be­re­da sig in­för de sto­ra mäs­ter­ska­pen ute­slöts från ge­men­ska­pen när de åter­vän­de till GP-cir­ku­sen:

– På en ar­bets­plats ha­de det va­rit vux­en­mobb­ning, men för oss var det na­tur­ligt. Vi hjälp­tes åt med att byg­ga upp höjd­hop­pet och job­ba­de me­di­alt för att bli po­pu­lä­ra. De som in­te hjälp­te till och ba­ra rof­fa­de åt sig fick hål­la sig på sin kant.

Drum­mond.

Eriks­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.