”På nå­got sätt hör det till – ef­teråt är man kom­pi­sar igen”

Inside - - Sport -

BANDY

In­nan Vil­la Lid­kö­pings Jo­han Esplund – el­ler An­ders­son som han het­te då – läm­nat ton­å­ren ha­de han bli­vit mord­ho­tad av Per Foss­haug, sett Dan Hjelms snor­los­ka hänga som en slajm­klump i an­sikts­gall­ret och på trä­ning bli­vit ho­tad av Ola Fre­dric­son, som skul­le hug­ga ar­men av ho­nom.

Da­gens ret­stic­kor – som Li­nus Forslund, Da­vid Piz­zo­ni Elfving, Jo­a­kim Svensk, Mag­nus Fryklund, Pon­tus Blom­berg, Jesper Eriks­son, Rasmus Forslund och Adam Gill­jam – täv­lar in­te i sam­ma di­vi­sion.

– Den yng­re ge­ne­ra­tio­nen är li­te snäl­la­re och jag kan sak­na det där brå­ket och tjaf­set li­te grand. Ja, så skul­le jag näs­tan vil­ja ha det på trä­ning. I la­get har vi någ­ra spe­la­re som kan ry­ka ihop och tjaf­sa i halv­tid, trots att vi le­der. De vill mer än vad vi har lyc­kats med och det t yc­ker jag är häf­tigt, sä­ger Esplund.

I dag är han 33 år och vet vad som vän­tar på lan­dets ban­dy­i­sar. En­ligt ho­nom kan kli­ma­tet va­ra be­tyd­ligt tuf­fa­re vid av­byt­ar­bän­kar­na. På isen het­tar det till först i slut­spe­let, och det är då han kal­las ”över­be­tald”, ”tjock” och ”di­va”.

– Det blir mer glå­pord och tjafs un­der slut­spe­let och jag har mi­na dus­ter med Fryklund, Gill­jam och Piz­zo­ni Elfving, som man lig­ger på för att han ska bli ir­ri­te­rad och ta ett rött kort. På nå­got sätt hör det till. An­nars ha­de det in­te va­rit ro­ligt att hål­la på. Se­dan, ef­ter mat­cher­na, är man kom­pi­sar igen. Det är mer in­tri­ger in­om hoc­keyn. Ban­dy­fa­mil­jen är gans­ka snäll och al­la kän­ner varand­ra. Då blir det svå­ra­re, sä­ger

Jo­han Esplund.

Esplund.

Anet­te Norberg

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.