”Jag blir led­sen i id­rotts­sjä­len när jag hör om kränk­ning­ar”

Inside - - Sport -

CURLING

Finns det nå­gon sport som är helt be­fri­ad från ”trash talk” och psyk­ning­ar?

Jodå, väl­kom­men till cur­ling­värl­den.

Pe­ja Lind­holm, skip­pern som blev för­bunds­kap­ten, har ver­kat på den in­ter­na­tio­nel­la scenen se­dan 1988, då han de­bu­te­ra­de i JVM. Trots att snart tre de­cen­ni­er har pas­se­rat har han ald­rig hört en mot­stån­da­re sä­ga ett ont ord till ho­nom el­ler hans lag­kam­ra­ter.

– Curling är en gent­le­man­nasport och vi är så präg­la­de av det. Det fö­re­kom­mer ab­so­lut ingen­ting. Ja, jag skul­le vil­ja sä­ga att vi är ett fö­re­dö­me. Vi har inga när­kam­per och be­hö­ver in­te tupp­fäk­tas. Den en­da faj­ten vi har är det men­ta­la kri­get mel­lan skipp­rar­na.

Me­dan hoc­key­spe­la­re kas­tar hands­kar och fot­bolls­spe­la­re de­lar ut arm­bå­gar blir cur­ling­spe­la­re på sin höjd ”oen­se”. Pe­ja Lind­holm har ba­ra hört re­gel­rät­ta bråk två gång­er, och då var det spe­lar­na i mot­stån­dar­la­gen som rök ihop.

– Det fanns ett skotskt och ett ame­ri­kanskt lag där spe­lar­na var vid­ri­ga mot varand­ra. De svor, be­hand­la­de in­te varand­ra med re­spekt och blev ökän­da för det, be­rät­tar han.

Dubb­la OS-mäs­ta­rin­nan har sam­ma be­hag­li­ga bild av den sport hon vigt sitt liv åt.

– Ja, jag har ing­en erfarenhet av nå­got så­dant. Curling är en väl­digt schyst sport där spe­lar­na re­spek­te­rar varand­ra. Vi är kon­kur­ren­ter på ba­nan, men vän­ner ut­an­för. Det är klart att folk blir ar­ga, men det är mest på sig själ­va. Ef­tersom curling är en men­tal id­rott som krä­ver hög kon­cent­ra­tion finns det in­te ut­rym­me att ge sig på mot­stån­dar­na, sä­ger hon.

Som cur­ling­spe­la­re blir Pe­ja Lind­holm upp­rörd när han lä­ser om de psyk­ning­ar som fö­re­kom­mer in­om and­ra id­rot­ter.

– Jag blir led­sen i id­rotts­sjä­len när jag hör ta­las om kränk­ning­ar. Fan, det är tra­giskt för id­rot­ter med en så­dan kul­tur. Hoc­key­spe­la­re som ska te­ka psy­kar varand­ra och sä­ger vid­ri­ga sa­ker, och fot­bol­len med sin fair play och re­spekt... Vad är film­ning­ar för fair play? Det mås­te få kon­se­kven­ser, men le­dar­na ac­cep­te­rar det med sin tyst­nad. Det ska hets­as in i mins­ta de­talj. Om vi ska­par ett mer triv­samt kli­mat är min te­o­ri att det här med psy­kisk ohäl­sa kan mins­ka. Man ska be­hand­la si­na med­män­ni­skor med re­spekt, sä­ger Pe­ja Lind­holm.

Foto: JIM­MY WIXTRÖM

Eva Lund och Anet­te Norberg un­der OS 2010.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.