”Kan spå­ra ur”

Inside - - Sport -

SPEEDWAY

Tuf­fa på ba­nan, snäl­la i de­pån fö­re hea­ten. Det är den bil­den Andre­as Jons­son ger av speed­way­fö­rar­na. Un­der si­na 20 år i eli­ten har Ros­pig­gar­nas lag­kap­ten ald­rig bli­vit pro­vo­ce­rad mi­nu­ter­na in­nan starttejpen går upp.

– Jag har ald­rig sett nå­gon vin­ning i att för­sö­ka psy­ka nå­gon och al­la fö­ra­re vi­sar den ty­pen av re­spekt. Nej, jag har fak tisk t ald­rig va­rit med om att nå­gon hål­ler på med nå­got så­dant in­för ett heat. Fö­rar­na um­gås myc­ket privat och är po­la­re. Det är en trev­lig och god stäm­ning. Al­la är snäl­la, trev­li­ga och ge­ne­rö­sa, men på ba­nan är det hår­da tag. Då ger vi in­te bort en mil­li­me­ter, sä­ger 36-åring­en.

Dä­re­mot är det in­te ovan­ligt att fö­ra­re ry­ker ihop, bå­de ver­balt och fy­siskt, om det har va­rit nå­gon in­ci­dent un­der hea­ten. Martin Du­gard sänk­te Ste­fan An­ders­son med en rak hö­ger i de­pån i East­bour­ne 1999, Ru­ne Hol­ta fick 2005 näs­be­net sön­der­spar­kat un­der en polsk li­ga­match och för två år se­dan, i Mo­ta­la, kas­ta­de sig Greg Han­cock över det all­män­na ha­t­ob­jek tet Nic­ki Pe­der­sen, som är känd för sin bru­ta­la kör­stil.

– Men in­te hel­ler Nic­ki skul­le sä­ga nå­got in­nan hea­ten. Han är trev­lig och sym­pa­tisk fö­re täv­ling­ar­na. Det är på ba­nan och ef­ter hea­ten han kan spå­ra ur. Då gör och sä­ger han sa­ker ut­an att tän­ka först, sä­ger Andre­as Jons­son.

Pe­der­sen.

Jons­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.