”Nort­hug går till över­drift ibland”

Inside - - Sport -

SKIDOR

Han är för läng­dåk­ning­en vad Muhammad Ali var för box­ning­en. Störst, bäst och vack­rast. Åt­minsto­ne om du frå­gar Pet­ter Nort­hug själv.

Ing­en ski­då­ka­re har va­rit li­ka pro­vo­ce­ran­de som norr­man­nen och in­te ovän­tat har hack­kyck­ling­ar­na of­ta va­rit blå­gu­la. Mar­cus Hell­ner, An­ders Sö­der­gren, Cal­le Halfvars­son, Emil Jöns­son, Te­o­dor Pe­ter­son... Al­la har fått sin del av hånsle­ven.

Utö­ver al­la ver­ba­la på­hopp har Nort­hug va­rit li­ka kax­ig i skid­spå­ren. Som i VM 2011 när han vän­ta­de in Hell­ner in­nan han sid­le­des pas­se­ra­de mål­lin­jen, el­ler som när han i världs­cup­sta­fet­ten i Gäl­li­va­re 2012 åk te in på upp­lop­pet med en svensk flag­ga.

– Hop­pas det gör li­te ex­tra ont för svens­kar­na, sa norr­man­nen.

Tho­mas Wass­berg och and­ra äld­re åka­re stu­de­rar skå­de­spe­let med blan­da­de käns­lor.

– Han är den förs­te som har hål­lit på på det här vi­set och det är bå­de po­si­tivt och ne­ga­tivt. Han ska­par skri­ve­ri­er och ibland är det halvro­ligt, men ibland tyc­ker jag att han går till över­drift, sä­ger Tho­mas Wass­berg.

Un­der hans stor­hets­tid höll inga ski­då­ka­re på med ut­stu­de­ra­de psyk­ning­ar.

– Det fanns fan in­te. Man var kom­pi­sar med i prin­cip al­li­hop. Det var ald­rig nå­got sånt snack. Vi käm­pa­de i spå­ret i stäl­let, sä­ger Wass­berg.

Nort­hug.

Wass­berg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.