”In­går i macho­kul­tur för många kil­lar”

Inside - - Sport -

BAS­KET

I svens­ka bas­ket­li­gan är spe­lar­na duk­ti­ga på att brös­ta upp sig och pro­vo­ce­ra mot­stån­da­re. Un­der kor­gar­na pra­tas det in­te säl­lan om spe­lar­nas mam­mor och syst­rar och straff­skyt­tar er­bjuds blö­jor.

– ”Trash talk” är en del av verk­lig­he­ten och har in­te ba­ra med id­rott att gö­ra.

För många kil­lar in­går det i nå­got slags macho­kul­tur, men det fö­re­kom­mer på dam­si­dan ock­så. ”Trash talk” är in­te till för att för­löj­li­ga och för­mins­ka, ut­an för att vi­sa do­mi­nans och mar­ke­ra re­vir. ”Du kan ju in­te träf­fa ha­vet från en båt!” ”Jag ska gö­ra slarv­syl­ta av dig!”... Det där kan man sä­ga på oli­ka sätt, men jag skul­le vil­ja kal­la det psyk­ning­ar. ”Trash talk” är in­te att med berått mod för­ned­ra på grund av et­ni­ci­tet el­ler fy­sis­ka och psy­kis­ka åkom­mor och sjuk­do­mar. Det är ba­ra igno­rant och full­stän­digt oac­cep­ta­belt, sä­ger Tor­björn Ge­hr­ke, den för­re lands­lags­stjär­nan som nu är coach i Jämt­land Bas­ket.

Han var själv en tuf­fing som spe­la­re, knäck­te näs­be­net på Sundsvalls Pe­ter Ja­kobs­son och fick i Ge­or­gi­en upp­le­va en EM-kval­match som för­vand­la­des till gängs­lags­mål.

– Jag var in­blan­dad i en hel del och en del öns­kar jag vo­re osagt. På pla­nen tyck­te man in­te att det var så far­ligt, men i ef­ter­hand in­såg man att or­den in­te var väl val­da. Sunt för­nuft är cre­do för mi­na spe­la­re. ”Ac­cep­te­ra in­te vad som helst, men säg hel­ler in­te vad som helst. Fo­ku­se­ra på det ni ska gö­ra, att vin­na mat­cher.”

Ge­hr­ke.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.