”Vet in­te om jag var na­iv och blå­ögd – men min erfarenhet av ’trash talk’ är noll”

Inside - - Sport -

HANDBOLL

Lu­gis lin­je­jät­te Ja­kob Wick­man Mo­digh blev ny­li­gen ut­pe­kad som svensk hand­bolls störs­ta skit­snac­ka­re. En trä­na­re i li­gan kon­tak­ta­de själv Sport­bla­det för att ska­pa en debatt om det olämp­li­ga i 31-åring­ens upp­trä­dan­de.

Wick­man Mo­digh ska ha för­o­läm­pat si­na mot­stån­da­re med kom­men­ta­rer som ”Vad ful du är!”, ”Din fin­ni­ga jä­vel!” och ”Vad fet du är!”. Ci­ta­ten är var­dags­mat för ut­ö­va­re av and­ra id­rot­ter, men mål­vakts­ve­te­ra­nen Dan Beut­ler, 39, klar­gjor­de att han ald­rig va­rit med om nå­got lik­nan­de.

Handboll må va­ra tufft och fy­siskt, men per­son­li­ga på­hopp har ald­rig va­rit en del av spor­ten. Även Red­bergs­lids trä­na­re Mag­nus Wis­lan­der, som hann med det mesta un­der kar­riä­ren, vitt­nar om det.

– Min egen erfarenhet av ”trash talk” är noll, mås­te jag sä­ga. Jag vet in­te om jag är na­iv och blå­ögd, men det är ing­et jag kän­ner igen. Förr i ti­den, om man gjor­de nå­got dumt i en si­tu­a­tion, kun­de man få hö­ra: ”Är du dum i hu­vu­det?” Det är det en­da jag har rå­kat ut för och det är in­te ”trash talk” ut­an mer en spon­tan re­ak­tion. Vil­le man få en spe­la­re ur ba­lans var det mer att man skul­le gå ut och ”klap­pa till” ho­nom för att han in­te var så bra på att ta stryk. Det var mer på det sät­tet, ald­rig ver­balt, sä­ger Wis­lan­der.

Ing­et skit­snack.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.