AND­RA HJÄL­TAR I EUROPACUPFINALER

Inside - - Sport -

HEN­RIK LARS­SON

Bar­ce­lo­na–Ar­se­nal............................... 2–1 Bar­ce­lo­na mot Ar­se­nal, Hen­rik Lars­son mot Fred­rik Ljung­berg. Den se­na­re jubla­de när Sol Camp­bell i slu­tet av förs­ta halv­lek knop­pa­de in led­nings­må­let, men Barça-trä­na­ren Frank Rij­kaard hit­ta­de ett svar på bän­ken. Henke, 34 år ung, fick er­sät­ta Mark van Bom­mel i match­mi­nut 61 och blev den sto­ra se­ger­or­ga­ni­sa­tö­ren. Det var han som för­läng­de en djupleds­pass­ning till Samu­el Eto’o, som kvit­te­ra­de. Det var han som spe­la­de fram Ju­li­a­no Bel­let­ti, som slog in se­ger­må­let. Den in­sat­sen var mer än ok.

JERZY DUDEK

Mi­lan–Li­ver­pool ................ 3–4 ef­ter straf­far Li­ver­pool blev för­ned­rat av Mi­lan i förs­ta halv­lek men lyc­ka­des vän­da ett 0–3un­der­läge. Pang, pang, pang! Det gick på sex mi­nu­ter, och mi­rak­let i Istan­bul var in­te fär­digre­gis­se­rat. I för­läng­ning­en och straffsparkslägg­ning­en gjor­de en polsk fladd­ran­de mål­vakt­sjät­te sitt livs vik­ti­gas­te rädd­ning­ar. And­rij Sjevtjen­ko, om nå­gon, kan be­rät­ta mer om det.

SIR ALEX FERGUSON

Man­ches­ter Uni­ted–Bay­ern Mün­chen .... 2–1 Uni­ted ham­na­de ti­digt i un­der­läge när Pe­ter Sch­meichel lek­te kur­ra­göm­ma ba­kom mu­ren och Ma­rio Bas­ler smek­te in en fri­spark. Re­sul­ta­tet såg ut att stå sig mat­chen ut, men fjär­de­do­ma­ren höll upp en skylt som be­rät­ta­de om tre stopp­tids­mi­nu­ter. Det skul­le bli de bäs­ta mi­nu­ter­na i Fergu­sons liv. Ted­dy She­ring­ham och Ole Gun­nar Solsk­jaer. Två in­hop­pa­re, två hör­nor, två mål­skyt­tar.

OVE KINDVALL

Fey­e­no­ord–Cel­tic................................. 2–1 Tom­my Gem­mell gav Cel­tic led­ning­en, men Fey­e­no­ord kvit­te­ra­de om­gå­en­de och tog mat­chen till för­läng­ning. Då fick han upp­le­va kar­riä­rens star­kas­te ögon­blick, Ove Kindvall. Ef­ter 117 mi­nu­ter fick han en djupleds­pass­ning och lob­ba­de bol­len över mål­vak­ten Evan Wil­li­ams.

FERENC PUSKÁS

Re­al Madrid–Eintracht Frank­furt ........... 7–3 Al­fre­do Di Sté­fa­no gjor­de tre mål när Re­al Madrid vann Eu­ro­pacu­pen för fem­te året i rad. Det be­ty­der in­te att han var den störs­ta hjäl­ten på Hamp­den Park. Ferenc Puskás sva­ra­de för fy­ra mål – in­om lop­pet av 25 mi­nu­ter. Ung­ra­ren är fort­fa­ran­de den en­de spe­la­ren som har gjort fy­ra mål i en Eu­ro­pacup­fi­nal.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.