FICK BARSA EL­LER BRISTA

BILL WERBENIUKS TILL­HÖR­DE VÄRLDSELITEN – NÄR HAN VAR FULL

Inside - - Sist Men Inte Minst - Hen­rik Lund­gren Käl­lor: The Gu­ar­di­an och Te­le­graph

Han var ran­kad åt­ta i värl­den och vann snoo­ker-World Cup med sitt Ka­na­da.

Men mest känd var han för sin omått­li­ga törst.

Bill Wer­be­ni­uk drack en gång 76 öl un­der en snoo­ker­match och lyc­ka­des få rätt mot det brit­tis­ka skat­te­ver­ket så att han kun­de dra av öl­peng­ar­na som en ar­bets­kost­nad.

Han häv­da­de att en med­född nerv­sjuk­dom gjor­de att hans hö­gerarm ska­ka­de, och att en­da sät­tet att kun­na spe­la snoo­ker var att dric­ka en mas­sa al­ko­hol.

– Jag drack sex till åt­ta öl in­nan jag bör­ja­de mat­chen. Sen tog jag yt­ter­li­ga­re en un­der var­je om­gång. Så själv­klart, un­der läng­re mat­cher blev det ju en hel del pints, men min kropp var bra på att brän­na av al­ko­ho­len, be­rät­ta­de han.

Le­gen­der­na om Bill Werbeniuks dric­kan­de är så många att det är svårt att ve­ta vad som är sant och vad som är på­hitt, och gör det ock­så lätt att glöm­ma av hans skick­lig­het som snoo­ker­spe­la­re.

Fy­ra gång­er i rad un­der 1970-ta­let blev han nor­da­me­ri­kansk mäs­ta­re, och li­ka många gång­er nåd­de han kvarts­fi­nal i VM. 1982 var han med i det ka­na­den­sis­ka la­get som vann World Cup. En sök­ning på Youtu­be vi­sar snabbt den le­gen­da­ris­ka stö­ten då han får den vi­ta bol­len att stud­sa över röd, för att sen lan­da på näs­ta röda boll, och stö­ta den­na i rätt hål.

Slu­ta­de – åk­te fast för dop­ning

Men al­ko­ho­len var ett mås­te för ho­nom för att få slut på skak­ning­ar­na i ar­men, och de ofant­li­ga mäng­der öl han häv­de i sig syn­tes ock­så på krop­pen. Ka­na­den­sa­ren väg­de 130 ki­lo, och det var in­te vi­da­re svårt att lis­ta ut var hans smek­namn ”Big Bill” kom från.

Un­der en lång match i Austra­li­en mot John Spencer häll­de han i sig ofatt­ba­ra 76 pints öl. Hans dric­kan­de och sam­ti­digt gla­da upp­syn gjor­de ho­nom till en sup­por­terfa­vo­rit och väl till­ba­ka i Eng­land möt­te han Ed­die Sin­clair i en snoo­ker/drink-täv­ling. Ef­ter att Sin­clair sänkt sin 42:a öl föll han ihop med­vets­lös, var­på Wer­be­ni­uk drack upp öl num­mer 43 och gick till ba­ren med or­den ”dags att häl­la i sig en or­dent­lig drink”.

De sex ölen han häll­de i sig in­för var­je match lyc­ka­des han med hjälp av lä­ka­rin­tyg få av­drags­gil­la som ar­bets­kost­nad.

Mot mit­ten av 1980-ta­let för­sök­te han dock till­sam­mans med lä­ka­re få stopp på dric­kan­det. Men den be­ta­bloc­ke­ra­re (In­de­ral) han i stäl­let tog för att in­te få skak­ning­ar i ar­men lista­des av den olym­pis­ka kom­mit­tén (IOK) som ett dop­ning­pre­pa­rat. Wer­be­ni­uk väg­ra­de trots upp­re­pa­de var­ning­ar slu­ta med den, och till slut stäng­des han av. Ett halv­år se­na­re tilläts han kom­ma till­ba­ka på ama­tör­ni­vå, men för att kun­na slu­ta med In­de­ral var han tvung­en att bör­ja dric­ka igen. I ja­nu­a­ri 1990 för­lo­ra­de han stort mot brit­ten Ni­gel Bond, ef­ter att un­der mat­chen ha hällt i sig 28 öl och 16 glas whis­key. Ef­ter mat­chen åk­te han hem och drack en hel flas­ka whis­key för att drän­ka si­na sor­ger.

Tving­a­des flyt­ta hem till mam­ma

Ett par da­gar se­na­re be­rät­ta­de han i en in­ter­vju att han fun­de­ra­de på att slu­ta spe­la.

– Jag får ta mig en or­dent­lig fun­de­ring på om jag ska fort­sät­ta. Jag drack 28 öl och 8 dubb­la whis­key un­der da­gen och jag bör­ja­de kän­na mig lugn och till­freds med mitt spel först mot slu­tet av mat­chen. Nu har jag för­stått att jag ba­ra kan spe­la så länge jag är stup­full, och det är in­te rätt­vist mot mig själv.

Han av­slu­ta­de kar­riä­ren och flyt­ta­de från Eng­land och hem till Ka­na­da igen där li­vet tog en än mer tra­gisk vänd­ning. Ef­ter att ha gått i per­son­lig kon­kurs och bli­vit ar­bets­lös tving­a­des han le­va på so­ci­al­bi­drag.

– Jag bor med min mam­ma och min bror och spen­de­rar da­gar­na med att tit­ta på sport på tv. Man får gö­ra det bäs­ta av si­tu­a­tio­nen, be­rät­ta­de han i en av si­na sista in­ter­vju­er.

Den 20 ja­nu­a­ri 2003, sex da­gar ef­ter att han fyllt 56 och ef­ter tre må­na­ders sjuk­hus­vis­tel­se, slog hans hjär­ta för sista gång­en.

Foto: IBL

”Dags att häl­la i sig en or­dent­lig drink” //Wer­be­ni­uk ef­ter att ha sänkt 43 öl un­der en match

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.